Use of Am: Questions about State|अ‍ॅमचा वापरः स्थितीविषयी प्रश्न

आता आपण अ‍ॅमचा वापर करुन सध्याच्या स्थितीबद्दल प्रश्न कसा तयार करावा ते पाहू.

प्रश्नाची रचना

या वाक्याची प्रश्नार्थक रचना अशी आहे;

 •   Am + subject (I) + other words + question mark (?)
 • अ‍ॅम + कर्ता (मी) + उर्वरित शब्द + प्रश्न चिन्ह (?)

Examples / उदाहरणे:

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

♦ वाचा, ऐका आणि म्हणण्याचा सराव करा.

 1. Am I a girl?
  मी मुलगी आहे का?
 2. Am I a boy?
  मी मुलगा आहे का?
 3. Am I clever?
  मी हुशार आहे का?
 4. Am I polite?
  मी नम्र आहे का?
 5. Am I happy?
  मी आनंदी आहे का?
 6. Am I so tired?
  मी खूप थकलोय का?
 7. Am I bored?
  मी कंटाळलोय का?
 8. Am I a peaceful person?
  मी एक शांत व्यक्ती आहे का?
 9. Am I present?
   मी उपस्थित आहे का?
 10. Am I absent?
  मी अनुपस्थित आहे का?
 11. Am I beautiful?
  मी सुंदर आहे का?
 12. Am I handsome?
  मी देखणा आहे का?
 13. Am I pleased?
  मी खूप आनंदी आहे का?
 14. Am I so sorry?
  मी अत्यंत दिलगीर आहे का?
 15. Am I surprised? 
  मी आश्चर्यचकित आहे का?
 16. Am I sad?
  मी दुःखी आहे का?
 17. Am I thirsty?
  मी तहानलेलो आहे का?
 18. Am I scared?
  मी घाबरलेलो आहे का?
 19. Am I eighteen years old?
  मी अठरा वर्षांची आहे का?
 20. Am I seventeen?
  मी सतरा वर्षांची आहे का?
 21. Am I an old person?
  मी वृद्ध व्यक्ती आहे का?
 22. Am I angry?
  मी रागावलेलो आहे का?
 23. Am I cool?
  मी मस्त आहे का?
 24. Am I a tragic person?
  मी त्रासदायक व्यक्ती आहे का?
 25. Am I superstitious?
  मी अंधश्रद्धाळू आहे का?
 26. Am I open-minded?
  मी मोकळया मनाची आहे का?
 27. Am I brave?
  मी शूर आहे का?
 28. Am I shy?
  मी लाजाळू आहे का?
 29. Am I jealous?
  मी मत्सरी आहे का?
 30. Am I strong?
  मी खंबीर आहे का?

BACK                    NEXT