Use of ‘Am’|’अ‍ॅम’ चा उपयोग

'अ‍ॅम' 'असणे' चा एक प्रकार आहे. आपण 'अ‍ॅम' फक्त 'मी' (I) बरोबर  वापरू शकतो.

चला 'अ‍ॅम' कसे वापरावे ते पाहूया.

आपण साध्या वाक्यात-

 •  स्थिती
 • व्यवसाय
 • शारीरिक परिस्थिती
 • सतत ची क्रिया

सांगण्यासाठी ‘I’ सह ‘am’ वापरू शकतो.

Formation of a Sentence With Am/ 'अ‍ॅम'सह वाक्याची रचना

 • Subject (I) +  am + other words
 • कर्ता(I) (मी) + अ‍ॅम (आहे) + उर्वरित शब्द

प्रथम आपण वाक्यातील 'am' च्या वापराबद्दल चर्चा करू.

Use of Am to Tell About the Present State of Being/ सध्याच्या स्थितीबद्दल सांगणे

आपण सध्याच्या स्थितीबद्दल सांगण्यासाठी am वापरू शकतो.

सध्याच्या स्थितीबद्दल सांगण्यासाठी am कसे वापरावे यावर चर्चा करू.

Examples: उदाहरणे

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

 1. I am a girl.
  मी एक मुलगी आहे.
 2. I am a boy.
  मी एक मुलगा आहे.
 3. I am clever.
  मी हुशार आहे.
 4. I am polite.
  मी नम्र आहे.
 5. I am happy.
  मी खुश आहे.
 6. I am so tired.
  मी अतिशय थकलो आहे.
 7. I am bored.
  मी कंटाळलो आहे.
 8. I am a peaceful person.
  मी एक शांत व्यक्ती आहे.
 9. I am present.
  मी उपस्थित आहे.
 10. I am absent.
  मी अनुपस्थित आहे.
 11. I am beautiful.
  मी सुंदर आहे.
 12. I am handsome.
  मी देखणा आहे.
 13. I am pleased.
  मी खूप आनंदी आहे.
 14. I am so sorry.
    मी अत्यंत दिलगीर आहे.
 15. I am surprised.
  मी आश्चर्यचकित झालो.
 16. I am sad.
  मी दुःखी आहे.
 17. I am thirsty.
  मी तहानलेला आहे.
 18. I am scared.
  मी घाबरलो आहे.
 19. I am eighteen years old.
  मी अठरा वर्षांचा आहे.
 20. I am seventeen.
  मी सतरा वर्षांचा आहे.
 21. I am an old person.
  मी एक वृद्ध व्यक्ती आहे.
 22. I am angry.
  मी रागावलेलो आहे.
 23. I am cool.
  मी मस्त आहे.
 24. I am a tragic person.
  मी एक त्रासदायक व्यक्ती आहे.
 25. I am superstitious.
  मी अंधश्रद्धाळू आहे.
 26. I am open minded.
  मी मोकळया मनाची आहे.
 27. I am brave.
  मी शूर आहे.
 28. I am shy.
  मी लाजाळू आहे.
 29. I am jealous.
  मी मत्सरी आहे.(मला हेवा वाटतो.)
 30. I am strong.
  मी खंबीर आहे.

         BACK                  NEXT