Polite Phrases

सभ्य/विनयशील वाक्ये

 1. Allow me to go. 
   
  मला जाण्यासाठी परवानगी द्या.
 2. So sorry.
   
  क्षमस्व/क्षमा करा.
 3. Sorry to disturb you.  
  अडथळा केल्या बद्दल क्षमस्व.
 4. I am sorry, I reached late.
   
  मी दिलगीर आहे, मी उशीरा पोचलो.
 5. I am sorry, I couldn't prepare at that time.   
   
  मी दिलगीर आहे, मी त्या वेळी पाेहोचू शकलो नाही.
 6. I am afraid.
   
  मला भीती वाटते.
 7. Please excuse me.  
  कृपया मला माफ करा.
 8. May I go now? 
   
  मी आता जाऊ शकते?
 9. Lend me a hand, please.
  कृपया मला मदत करा.
 10. Will you please lend me your pen? 
   
  कृपया तुम्ही मला तुमचा पेन द्याल?
 11. I beg your pardon. 
   
  मी तुमची क्षमा मागतो.
 12. Will you please keep silent?
  कृपया आपण शांतता पाळाल?
 13. To be honest
   
  प्रामाणिकपणे
 14. Unfortunately
   
  दुर्दैवाने
 15. With all respect
   
  सर्व मानाने
 16. Could you send me a message? 
   
  आपण मला एक संदेश पाठवू शकता?
 17. Let me know when to meet.
   
   कधी भेटायचे ते मला कळवा.
 18. I would prefer a yellow colour in this design.
  मी या डिझाइनमध्ये पिवळा रंग पसंत करेन.
 19. Can I check it?
   
  मी हे तपासू शकतो?
 20. Could you save that file, please?
   
  कृपया आपण ती फाईल सेव्ह करू शकता?

BACK                           NEXT