Are: Negative Answers about Continuous Action

(Are) 'आहेत' :सतत कृतीमधील नकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण 'are' वापरून वर्तमानात निरंतर सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल नकारात्मक उत्तर कसे द्यावे हे पाहू.

नकारात्मक उत्तराची रचना

ही नकारात्मक उत्तरे आहेत. नकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • No, + we/ you/ they/ plural subject + are not+ '-ing' form of the main verb + remaining words.
 • नाही, + आम्ही /तू /तूम्ही/ ते/ या /त्या /कोणताही अनेकवचनी कर्ता + नाहीत + मुख्य क्रियापदाचे कृदंत  रूप +  उर्वरित शब्द

किंवा थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • No, + subject+ aren’t.
 • नाही, + कर्ता + नाही.
 • No, we aren’t.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, आम्ही नाही.
 • No, you aren’t.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, तू/ तूम्ही नाहीस/ नाहीत.
 • No, they aren’t.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही, ते नाहीत.

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका-

 1. No, you are not learning technology.
  नाही, तूम्ही तंत्रज्ञान शिकत नाहीत. (No, you aren’t.)
 2. No, they are not quarreling with each other.
  नाही, ते एकमेकांशी भांडणे करीत नाहीत. (No, they aren’t.)
 3. No, we are not listening to music.
  नाही, आम्ही संगीत ऐकत नाहीत. (No, we aren’t.)
 4. No, they are not going to their home town.
  नाही, ते त्यांच्या मुख्य शहरी (घरी) परत जात नाहीत. (No, they aren’t.)
 5. No, we are not coming to the annual function of your college.
  नाही, आम्ही तुमच्या महाविद्यालयीन वार्षिक स्नेह संमेलनाला येत नाहीत. (No, we aren’t.)
 6. No, students are not studying in the library.
  नाही, विद्यार्थी ग्रंथालयात अभ्यास करीत नाहीत. (No, they aren’t.)
 7. No, teachers are not teaching optional subjects.
  नाही, शिक्षक वैकल्पिक विषय शिकवत नाहीत. (No, they aren’t.)
 8. No, squirrels are not eating fruit under the tree.
  नाही, खारी झाडांखाली फळ खात नाहीत. (No, they aren’t.)
 9. No, we are not brushing teeth with toothpaste.
  नाही, आम्ही टूथपेस्टने दात घासत नाहीत. (No, we aren’t.)
 10. No, children are not laughing at me.
  नाही, मुले मला हसत नाहीत. (No, they aren’t.)
 11. No, cats are not crying on the roof.
  नाही, मांजरी छतावर रडत/ ओरडत नाहीत. (No, they aren’t.)
 12. No, you are not frying snacks.
  नाही, तू/ तूम्ही खाद्यपदार्थ तळत नाहीस/ नाहीत. (No, you aren’t.)
 13. No, you are not singing a song.
  नाही, तू गाणे गात नाहीस. (No, you aren’t.)
 14. No, they are not telling stories.
  नाही, ते कथा सांगत नाहीत. (No, they aren’t.)
 15. No, we are not watching an action movie.
  नाही, आम्ही एक कृती चित्रपट पहात नाहीत. (No, we aren’t.)
 16. No, you are not writing a drama.
  नाही, तू नाटक लिहित नाहीस. (No, you aren’t.)
 17. No, you are not feeling well now.
  नाही, आता तुला बरे वाटत नाही. (No, you aren’t.)
 18. No, girls are not reading a novel.
  नाही, मुली एक कादंबरी वाचत नाहीत. (No, they aren’t.)
 19. No, you are not closing the door.
  नाही, तू/ तूम्ही दरवाजा बंद करीत नाहीस/ नाहीत. (No, you aren’t.)
 20. No, dogs are not catching a ball.
  नाही, कुत्री एक चेंडू पकडत नाहीत. (No, they aren’t.)
 21. No, boys are not playing cricket.
  नाही, मुले क्रिकेट खेळत नाहीत. (No, they aren’t.)
 22. No, they are not glorifying it.
  नाही, ते त्याची स्तुती करीत नाहीत. (No, they aren’t.)
 23. No, monkeys are not drinking water.
  नाही, माकडे पाणी पित नाहीत. (No, they aren’t.)
 24. No, maids are not cleaning the house.
  नाही, मोलकरणी घर साफ करत नाहीत. (No, they aren’t.)
 25. No, dogs are not pulling it.
  नाही, कुत्री ते खेचत नाहीत. (No, they aren’t.)
 26. No, parrots are not pushing it.
  नाही, पोपट ते ढकलत नाहीत. (No, they aren’t.)
 27. No, you are not opening the window.
  नाही, तू/ तूम्ही खिडकी उघडत नाहीस/ नाहीत. (No, you aren’t.)
 28. No, you are not booking a ticket.
  नाही, तू/ तूम्ही तिकीट आरक्षित करत नाहीस/ नाहीत. (No, you aren’t.)
 29. No, students are not standing.
  नाही, विद्यार्थी उभे नाहीत. (No, they aren’t.)
 30. No, girls are not sitting.
  नाही, मुली बसत नाहीत. (No, they aren’t.)

   Back          Next