Common questions asked in everyday life

दैनंदिन जीवनात विचारले जाणारे सामान्य प्रश्न

 • What is your name?
 • तुझं नाव काय आहे?
 • My name is Sonal.
 • माझे नाव सोनल आहे.
 • What is your mother’s name?
 • तुझ्या आईचे नाव काय आहे?
 • My mother’s name is Sushila.
 • माझ्या आईचे नाव सुशीला आहे.
 • What is your surname?
 • तुझे आडनाव काय आहे?
 • My surname is Bansal.
 • माझे आडनाव बन्सल आहे.
 • What are you doing?
 • तु काय करत आहेस?
 • I am reading a book.
 • मी पुस्तक वाचत आहे.
 • From where are you?
 • तु कुठलि आहेस?
 • I am from Mumbai.
 • मी मुंबईची आहे.
 • How are you?
 • कशी आहेस?
 • Fine
 • ठीक आहे
 • How old are you?
 • तु किती वर्षांचि आहेस?
 • I am seventeen.
 • मी सतरा वर्षांचि आहे.
 • Where do you live?
 • तुम्ही कुठे राहता?
 • I live in Delhi.
 • मी दिल्लीला राहते.
 • What do you do?
 • तुम्ही काय करता?
 • I am an English teacher.
 • मी इंग्रजिची शिक्षिका आहे.
 • What is your hobby?
 • तुमचा छंद कोणता आहे?
 • Singing songs is my hobby.
 • गाणे गाणे हा माझा छंद आहे.
 • What is your goal?
 • तुमचे ध्येय काय आहे?
 • I have to become a successful singer.
 • मला एक यशस्वी गायिका व्हायचे आहे.
 • In which standard are you?
 • तु कोणत्या इयत्तेत आहेस?
 • I am in the sixth standard.
 • मी सहावीत आहे.
 • Who is your class teacher?
 • तुमचा वर्ग शिक्षक कोण आहे?
 • Ravina mam is my class teacher.
 • रविना मॅम माझ्या वर्गशिक्षिका आहेत.
 • What’s that?
 • ते काय आहे?
 • That’s a map of roads.
 • तो रस्त्यांचा नकाशा आहे.
 • May I open the door?
 • मी दार उघडू शकतो का?
 • Sure, we have to go out now.
 • नक्की, आपल्याला आता बाहेर जायचे आहे.

                                     BACK       NEXT