Common questions asked in everyday life

दैनंदिन जीवनात विचारले जाणारे सामान्य प्रश्न What is your name? तुझं नाव काय आहे? My name is Sonal. माझे नाव ...
Read more

Talking on Phone

आजकाल, बहुतेक संभाषण फोनवर केले जाते. समीरची मैत्रिण रचना त्याच्या घरी फोनवर बोलत आहे. त्यांचे संभाषण ऐकुया- Rachana: Hello, is ...
Read more

Birthday Party

There is a birthday party of John. His friends are invited to the party. All his friends gathered together. There ...
Read more

In the Office

कार्यालयात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या परिस्थिती असतात. ती विशिष्ट परिस्थिती सांगण्यासाठी आपण बोलले पाहिजे. येथे काही वाक्ये आहेत. The boss of ...
Read more

Introducing self and others

स्वत: चा आणि इतरांचा परिचय देणे आकाश आणि समीर उद्यानात भेटतात. ते स्वत:ची आणि त्यांच्या कुटुंबाची ओळख करून देतात. चला ...
Read more

Shopping

खरेदी Let’s go shopping. चला खरेदीला जाऊ या. What have you to buy? तुला काय विकत घ्यायचे आहे? I have ...
Read more

Miscellaneous sentences

मिश्र वाक्ये येथे काही मिश्र वाक्ये आहेत. वाचा, ऐका आणि बोला He is my friend.   तो माझा मित्र आहे. It ...
Read more

Sentences of invitation

आमंत्रणाची वाक्ये Come in, please. कृपया आत या.   Please have lunch with us.कृपया दुपारचे जेवण आमच्याबरोबर घे. Spend this Sunday ...
Read more

Exclamatory Words

उद्गारवाचक शब्द आपण आपल्या आयुष्यात काही उद्गारवाचक शब्द वापरतो. येथे काही मुख्यतः वापरले जाणारे उद्गारवाचक शब्द आहेत. हे बघा- बोलताना ...
Read more

How to Pronounce ‘a’?

 'ए'चे उच्चारण कसे करावे? बरोबर उच्चारण खूप आवश्यक आहे कारण चुकीच्या उच्चारणामुळे बोलण्या दरम्यान गैरसमज निर्माण होऊ शकतो. आता आपण ...
Read more
1235 Next