Sentences of invitation

आमंत्रणाची वाक्ये

 1. Come in, please.
  कृपया आत या.  
 2. Please have lunch with us.
  कृपया दुपारचे जेवण आमच्याबरोबर घे.
 3. Spend this Sunday with us.
  हा रविवार आमच्याबरोबर घालवा.  
 4. Will you spend this day with me? 
  तुम्ही हा दिवस माझ्याबरोबर घालवाल? 
 5. Please come over there. 
  कृपया तिथेच या.                                       
 6. Let us go by train. 
  चला ट्रेनमधून जाऊया.                                                
 7. Join us at the ceremony.
  समारंभात आमच्यात सामील व्हा.
 8. Come for a walk.
  फिरायला या. 
 9. Let us jog.
   
  चला धावायला जाऊया. 
 10. May I join you?
  मी तुमच्यात सामील होऊ शकते का?                                                       
 11. Will you come with us?
   
  तू आमच्याबरोबर येशील का?                                         
 12. Would you like to join us?
  आपण आमच्यात सामील होऊ इच्छिता का?
 13. I am proud to invite you.
  आपल्याला आमंत्रित करण्यात मला अभिमान आहे.
 14. Please attend the society meeting.
  कृपया सोसायटीच्या बैठकीस उपस्थित रहा.
 15. Why don’t you join us?
  तू आमच्यात का सामील  होत नाहीस?

जर कोणी आपल्याला आमंत्रित करत असेल; तर म्हणा,                                                          

 1. Thanks for inviting me.
  मला आमंत्रित केल्याबद्दल धन्यवाद.    
 2. Thank you for your invitation.
  आपल्या आमंत्रणाबद्दल धन्यवाद.
 3. I am sorry; I can’t accept your invitation.
   
  मला माफ करा; मी आपले आमंत्रण स्वीकारू शकत नाही.          
 4. Many thanks for your kind invitation.
  तुमच्या प्रेमळ आमंत्रणाबद्दल खूप आभार.
 5. Yes, I would like to join you.
  होय मी आपल्यात सामील होऊ इच्छित आहे.                                

BACK         NEXT