Household Articles

घरातील सामान

 1. Basket
  टोपली
 2. Box
  पेटी
 3. Broom
  झाडू
 4. Candle
  मेणबत्ती
 5. Carpet
   गालिचा/ सतरंजी
 6. Case
  पेटी
 7. Chandelier
   झुंबर
 8. Comb
  कंगवा
 9. Doormat
  पाय पुसणी
 10. Dustbin
  कचर्‍याचा डबा
 11. Key
  किल्ली
 12. Lamp
  दिवा
 13. Lock
  कुलूप
 14. Mat
  चटई
 15. Match box
  आगपेटी
 16. Match stick
  आगपेटीची काडी
 17. Mop
  दांडपोतेरे
 18. Needle
  सुई
 19. Plants
  झाडे
 20. Spike guard
  इलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना जोडण्यासाठीचा विद्युत विस्तार
 21. Stick
  काठी
 22. Swing
  झोपाळा
 23. Tablecloth
  टेबल कापड/ मेज़पोश
 24. Thread
  धागा
 25. Umbrella
  छत्री
 26. Utensils
  भांडी
 27. Vase
  फुलदाणी
 28. Wick
  मेणबत्तीची किंवा दिव्याची वात
 29. Wiper
  वाइपर/ पाणी इ. पुसून काढण्याचे साधन
 30. Wire
  वायर/ तार

BACK      NEXT