Numbers 61 to 100

संख्या- 61 ते 100 इंग्रजीमध्ये 61 ते 100 पर्यंत संख्या आहेत: 61 – sixty one एकसष्ट 62 – sixty two ...
Read more

Numbers- 31 to 60

संख्या- 31 ते 60 इंग्रजीमध्ये 31 ते 60 पर्यंत संख्या आहेत: 31 – thirty one एकतीस 32 – thirty two ...
Read more

Numbers- 1 to 30

संख्या- 1 ते 30 इंग्रजीमध्ये 1 ते 30 पर्यंत संख्या आहेत: 1 – one एक 2 – two दोन 3 ...
Read more

Household Articles

घरातील सामान Basket टोपली Box पेटी Broom झाडू Candle मेणबत्ती Carpet  गालिचा/ सतरंजी Case पेटी Chandelier  झुंबर Comb कंगवा Doormat ...
Read more

Words for relations

नातेसंबंधांसाठी शब्द Great Grandfather पणजोबा Great Grandmother पणजी Great-uncle वडील किंवा आईचे काका Great-aunt वडील किंवा आईची काकू Grandfatherआजोबा Grandmother ...
Read more

Homes of Persons

व्यक्तींची घरे Abbey  ख्रिस्ती संन्यस्त स्त्रीपुरुष जेथे राहतात तो मठ Adobe house काड्यामातिच्या विटांचे घर Asylum   वेड्यांचे इस्पितळ Barrack सैनिकांची राहण्याची ...
Read more

Joining Words

जोडणारे शब्द After नंतर Although जरी And आणि As जसा/ म्हणून Because कारण Before पूर्वी But परंतु Even though जरी ...
Read more

Houses of Animals

प्राण्यांचि घरे Aquarium मत्स्यालय Barn प्राण्यांचे गुदाम Burrow चिचुंद्रीचे बीळ Burrow सशाचे बीळ Cage मांजरीचा पिंजरा Coop कोंबडीचे खुराडे Cote ...
Read more

Tools

साधने Awl चांभाराची आरी Axe  कुऱ्हाड Balance   तराजू Bellows   भाता Blowpipe  फुंकणी Bodkin  दाभण Chisel  छिन्नी Cold chisel   स्टीलची दणकट ...
Read more

Parts of House

घराचे भाग Attic  पोटमाळा  Backyard  घरामागील अंगण          Basement  तळघर Beam  वासा           ...
Read more
1235 Next