Houses of Animals

प्राण्यांचि घरे

 1. Aquarium
  मत्स्यालय
 2. Barn
  प्राण्यांचे गुदाम
 3. Burrow
  चिचुंद्रीचे बीळ
 4. Burrow
  सशाचे बीळ
 5. Cage
  मांजरीचा पिंजरा
 6. Coop
  कोंबडीचे खुराडे
 7. Cote
  खुराडे
 8. Den
  हिस्त्र पशुंची गुहा
 9. Drey
  खारिचे घरटे
 10. Eyrie 
  गरूडाचे अत्यंत उंच व दुर्गम ठिकाणी असलेले घरटे
 11. Forest
  / Jungle
  जंगल
 12. Grassland
  हरिणाचा गवताळ प्रदेश
 13. Hive
  मधमाश्यांचे पोळे
 14. Hill
  मुंगीची टेकडी
 15. Hole
  कोल्ह्याचा खळगा
 16. Hole
  उंदराचे बीळ
 17. House
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  माणसाचे घर
 18. Kennel
  कुत्र्यासाठी घर
 19. Lair
  रानटी पशूची गुहा
 20. Nest
  मगरिचे घरटे
 21. Nest
  पक्ष्यांचे घरटे
 22. Pen
  कुंपण असलेला डुक्करवाडा
 23. Pen
  कुंपण असलेला मेंढिचा गोठा
 24. Shed
  गाईचा गोठा
 25. Shell
  शिंपला
 26. Stable
  घोड्याचा तबेला
 27. Sty
  डुक्करवाडा
 28. Tree
  चिंपांझीचे झाड
 29. Web
  कोळ्याचे जाळे (कोळिष्टक)
 30. Zoo
  प्राणीसंग्रहालय

   Back          Next