Tools

साधने

 1. Awl
  चांभाराची आरी
 2. Axe
   
  कुऱ्हाड
 3. Balance 
   
  तराजू
 4. Bellows 
   
  भाता
 5. Blowpipe
   
  फुंकणी
 6. Bodkin
   
  दाभण
 7. Chisel
   
  छिन्नी
 8. Cold chisel 
   
  स्टीलची दणकट छिन्नी
 9. Coping saw
   
  यू-आकाराच्या फ्रेमची हात करवत
 10. Drill
   छिद्र पाडण्याचे हत्यार    
 11. File
   
  कानस
 12. Hacksaw
   
  धातू कापण्याची करवत
 13. Hammer
   
  हातोडा
 14. Level
   
  पृष्टभाग भूपृष्ठाशी समांतर आहे किंवा नाही ते दर्शवणारी बाटली
 15. Lever 
   
  तरफ          
 16. Mallet
   
  लाकडी हातोडा
 17. Monkey wrench
   
  कोणत्याही नटला बसवता येण्यासारखा पाना
 18. Pliers
   
  पक्कड
 19. Plough 
   
  नांगर   
 20. Plough share 
   
  फाळ
 21. Plunger
   
  पंपाचा दट्टया
 22. Saw 
   
  करवत               
 23. Scissors
   
  कात्री            
 24. Screw 
   
  स्क्रू/ पेचअसलेला खिळा             
 25. Screw driver
   
  पेचकस    
 26. Spade 
  फावडे         
 27. Stone chisel 
   दगडी छिन्नी   
 28. Syringe
   
  पिचकारी            
 29. Tongs
   
  चिमटा
 30. Wrench
  पाना           

   Back          Next