Parts of House

घराचे भाग

 1. Attic
   
  पोटमाळा
 2.  Backyard
   
  घरामागील अंगण         
 3. Basement
   
  तळघर
 4. Beam
   
  वासा          
 5. Ceiling
   
  छत         
 6. Chimney
   
  धुराडे
 7.  Chimney pot 
   
  छपरावर दिसणारा धुराडयाचा भाग  
 8. Cloister
  अंगणाच्या चारी बाजूंना असलेला आच्छादित मार्ग
 9. Courtyard 
  अंगण      
 10. Door 
   
  दरवाजा                
 11. Door frame 
   
  दरवाजाची चौकट       
 12. Door sill
   
  उंबरा         
 13. Door step
  दरवाजाची पायरी
 14. Drainpipe
   
  निचरा करण्यासाठीचा  पाईप           
 15. Gallery
   
  सज्जा             
 16. Garage
   
  गाडीतळ
 17. Gate
   
  फाटक
 18. Lattice 
   
  कुंपण, खिडकी, इ.मध्ये बसवायची लाकडी किंवा धातूची जाळी              
 19. Peephole 
   
  बाहेर कोण आले आहे हे पाहण्यासाठी दरवाजाला ठेवलेले छोटेसे छिद्र      
 20. Pillars
   
  स्तंभ
 21. Platform 
   
  फलाट       
 22. Peg
   
  खुंटी               
 23. Roof
  छप्पर             
 24. Shutter
   
  झडप
 25. Skylight
  झरोका
 26. Terrace
   
  गच्ची
 27. Tile
    
  लादी     
 28. Window
   
  खिडकी
 29. Windowsill
  खिडकीच्या चौकटीचा खालचा आडवा भाग     
 30. Windowpane
   खिडकीचे काचेचे तावदान    

   Back          Next