Words for Group of Animals

प्राण्यांच्या समुहासाठी शब्द

 1. Ambush
  वाघांचा कळप
 2. Army
  बेडकांचि फौज
 3. Bed
  सापांचा समूह
 4. Bury
  सशांचा समूह
 5. Colony
  पेंग्विनचा गट
 6. Crash
  गेंड्यांचा कळप
 7. Crowd
  माणसांचि झुंड
 8. Cry
  कुत्र्यांचा समूह
 9. Dray
  खारींचा समूह
 10. Fall
  कोकरांचा गट
 11. Flock
  मेंढ्यांचा कळप
 12. Glare
  मांजरींचा समूह
 13. Herd
  डुकरांचा कळप
 14. Herd
  म्हशींचा कळप
 15. Herd
  हरणांचा कळप
 16. Herd
  हत्तींचा कळप
 17. Herd 
  शेळ्यांचा कळप
 18. Herd 
  घोड्यांचा कळप
 19. Herd
  गुरांचा कळप
 20. Leap
  बिबट्यांचा समूह
 21. Mischief
  उंदरांचा समूह
 22. Mission
  वानरांची सेना
 23. Pride
  सिंहाचा समूह
 24. Pounce
  मांजरींचा समूह
 25. Sounder
  डुकरांचा समूह
 26. Shoal
  माशाचा गट
 27. Span
  बैलांचि झुंड
 28. Team
  घोड्यांचा कळप
 29. Trip
  मेंढीचा कळप
 30. Troop
  वानरांची टोळी

   Back          Next