Am: Negative Answers in Continuous Action

 (am) 'आहे' :सतत कृतीमधील नकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण 'am' वापरून वर्तमानात निरंतर सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल नकारात्मक उत्तर कसे द्यावे हे पाहू.

नकारात्मक उत्तराची रचना

ही नकारात्मक उत्तरे आहेत. नकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • No, + I + am not + present participle of the main verb + remaining words
 • नाही, + मी + नाही + मुख्य क्रियापदाचे कृदंत (-ing) रूप + उर्वरित शब्द.

किंवा थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • No, + I + am not

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

  1. No, I am not going home.
   नाही, मी घरी जात नाही. (No, I am not.)
  2. No, I am not coming in five minutes.
   नाही, मी पाच मिनिटांत येत नाही. (No, I am not. )
  3. No, I am not studying at Mumbai University.
   नाही, मी मुंबई विद्यापीठात शिकत नाही. (No, I am not.)
  4. No, I am not teaching English Grammar.
   नाही, मी इंग्रजी व्याकरण शिकवित नाही. (No, I am not.)
  5. No, I am not eating fruit.
   नाही, मी फळ खात नाही. (No, I am not.)
  6. No, I am not brushing my teeth.
   नाही, मी माझे दात घासत नाही. (No, I am not.)
  7. No, I am not laughing at you.
   नाही, मी तुला हसत नाही. (No, I am not.)
  8. No, I am not crying for your help.
   नाही, मी तुमच्या मदतीसाठी ओरडत नाही. (No, I am not.)
  9. No, I am not frying snacks.
   नाही, मी खाद्यपदार्थ तळत नाही. (No, I am not.)
  10. No, I am not singing a song.
   नाही, मी गाणे गात नाही. (No, I am not.)
  11. No, I am not telling a story.
   नाही, मी एक कथा सांगत नाही. (No, I am not.)
  12. No, I am not watching an action movie.
   नाही, मी एक कृती  चित्रपट पहात नाही. (No, I am not.)
  13. No, I am not writing a drama.
   नाही, मी नाटक लिहित नाही. (No, I am not.)
  14. No, I am not feeling well now.
   नाही, आता मला बरे वाटत नाही. (No, I am not.)
  15. No, I am not reading a novel.
   नाही, मी एक कादंबरी वाचत नाही. (No, I am not.)
  16. No, I am not closing the door.
   नाही, मी दार बंद करीत नाही. (No, I am not.)
  17. No, I am not catching a ball.
   नाही, मी चेंडू पकडत नाही. (No, I am not.)
  18. No, I am not playing cricket.
   नाही, मी क्रिकेट खेळत नाही. (No, I am not.)
  19. No, I am not glorifying it.
   नाही, मी त्याची स्तुती करत नाही. (No, I am not.)
  20. No, I am not drinking water.
   नाही, मी पाणी पित नाही. (No, I am not.)
  21. No, I am not cleaning the house.
   नाही, मी घर साफ करत नाही. (No, I am not.)
  22. No, I am not pulling it.
   नाही, मी ते खेचत नाही. (No, I am not.)
  23. No, I am not pushing it.
   नाही, मी ते ढकलत नाही. (No, I am not.)
  24. No, I am not opening the window.
   नाही, मी खिडकी उघडत नाही. (No, I am not.)
  25. No, I am not booking a ticket.
   नाही, मी तिकीट आरक्षित करीत नाही. (No, I am not.)
  26. No, I am not standing in front of you.
   नाही, मी तुझ्यासमोर उभा नाही. (No, I am not.)
  27. No, I am not sitting in a chair.
   नाही, मी खुर्चीवर बसत नाही. (No, I am not.)
  28. No, I am not enjoying the match.
   नाही, मी एक सामन्याचा आनंद घेत नाही. (No, I am not.)
  29. No, I am not cooking for my kids.
   नाही, मी माझ्या मुलांसाठी स्वयंपाक करीत नाही. (No, I am not / I ain’t)
  30. No, I am not wandering out of my house.
   नाही, मी माझ्या घराबाहेर भटकत नाही. (No, I am not.)

   Back          Next