Am: Affirmative Answers in Continuous Action

(Am) आहे: सतत कृतीमधील सकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल सांगण्यासाठी 'am' चा वापर करून सकारात्मक उत्तरे कशी तयार करावी ते पाहू.

सकारात्मक उत्तराची रचना

ही सकारात्मक उत्तरे आहेत. सकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • Yes,  + I +  am + present participle of the main verb + remaining words
 • होय, + मी +आहे + मुख्य क्रियापदाचे कृदंत (-ing) रूप + उर्वरित शब्द.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

  1. Yes, I am going home.
   होय, मी घरी जात आहे. (Yes, I am)
  2. Yes, I am coming in five minutes.
   होय, मी पाच मिनिटांत येत आहे. (Yes, I am)
  3. Yes, I am studying at Mumbai University.
   होय, मी मुंबई विद्यापीठात शिकत आहे. (Yes, I am)
  4. Yes, I am teaching English Grammar.
   Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
   होय, मी इंग्रजी व्याकरण शिकवित आहे. (Yes, I am)
  5. Yes, I am eating fruit.
   होय, मी फळ खात आहे. (Yes, I am)
  6. Yes, I am brushing my teeth.
   होय, मी माझे दात घासतो आहे. (Yes, I am)
  7. Yes, I am laughing at you.
   होय, मी तुला हसत आहे. (Yes, I am)
  8. Yes, I am crying for your help.
   होय, मी तुमच्या मदतीसाठी ओरडत आहे.   (Yes, I am)
  9. Yes, I am frying snacks.
   होय, मी खाद्यपदार्थ तळत आहे. (Yes, I am)
  10. Yes, I am singing a song.
   होय, मी गाणे गात आहे. (Yes, I am)
  11. Yes, I am telling a story.
   होय, मी एक कथा सांगत आहे. (Yes, I am)
  12. Yes, I am watching an action movie.
   होय, मी एक कृती  चित्रपट पहात आहे. (Yes, I am)
  13. Yes, I am writing a drama.
   होय, मी नाटक लिहित आहे. (Yes, I am)
  14. Yes, I am feeling well now.
   होय, आता मला बरे वाटत आहे. (Yes, I am)
  15. Yes, I am reading a novel.
   होय, मी एक कादंबरी वाचत आहे. (Yes, I am)
  16. Yes, I am closing the door.
   होय, मी दार बंद करीत आहे. (Yes, I am)
  17. Yes, I am catching a ball.
   होय, मी चेंडू पकडत आहे. (Yes, I am)
  18. Yes, I am playing cricket.
   होय, मी क्रिकेट खेळत आहे. (Yes, I am)
  19. Yes, I am glorifying it.
   होय, मी त्याची स्तुती करत आहे. (Yes, I am)
  20. Yes, I am drinking water.
   होय, मी पाणी पित आहे. (Yes, I am)
  21. Yes, I am cleaning the house.
   होय, मी घर साफ करत आहे. (Yes, I am)
  22. Yes, I am pulling it.
   होय, मी ते खेचत आहे. (Yes, I am)
  23. Yes, I am pushing it.
   होय, मी ते ढकलत आहे. (Yes, I am)
  24. Yes, I am opening the window.
   होय, मी खिडकी उघडत आहे. (Yes, I am)
  25. Yes, I am booking a ticket.
   होय, मी तिकीट आरक्षित करीत आहे. (Yes, I am)
  26. Yes, I am standing in front of you.
   Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
   होय, मी तुझ्यासमोर उभा आहे. (Yes, I am)
  27. Yes, I am sitting in a chair.
   होय, मी खुर्चीवर बसलो आहे. (Yes, I am)
  28. Yes, I am enjoying the match.
   होय, मी एक सामन्याचा आनंद घेत आहे. (Yes, I am)
  29. Yes, I am cooking for my kids.
   होय, मी माझ्या मुलांसाठी स्वयंपाक करीत आहे. (Yes, I am)
  30. Yes, I am wandering out of my house.
   होय, मी माझ्या घराबाहेर भटकत आहे. (Yes, I am)

   Back          Next