Use of ‘Are’: Questions about Continuous Action

Are चा वापर: सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल प्रश्न

वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दलच्या प्रश्नात (are)'आहेत' चा वापर .

या प्रकरणात आपण सध्या सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दलच्या प्रश्नात 'are' कसे वापरावे ते शिकू.

आपण मागील प्रकरणात पाहिले आहे की या वाक्यात, अन्य (दुसऱ्या) क्रियापदासह 'are' वापरला जातो.

या वाक्यांमध्ये आपण मुख्य क्रियापदासह ‘are’ साह्यकारी क्रियापद म्हणून वापरतो.

प्रश्नाची रचना

प्रश्न विचारण्यासाठी च्या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Are + subject (we/ you/ they /plural number) + '-ing' form of verb + remaining words
 • आहेत का+ कर्ता (आम्ही /तू /तूम्ही/ ते/ या /त्या कोणतेही अनेकवचनी नाम) +  मुख्य क्रियापदाचे कृदंत  रूप +  उर्वरित शब्द + प्रश्न चिन्ह (?)

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Are you learning technology?
  तूम्ही तंत्रज्ञान शिकत आहात का?
 2. Are they quarreling with each other?
  ते एकमेकांशी भांडणे करीत आहेत का?
 3. Are we listening to music?
  आम्ही संगीत ऐकत आहोत का?
 4. Are they going to their home town?
  ते त्यांच्या मुख्य शहरी (घरी) परत जात आहेत का?
 5. Are we coming to the annual function of your college?
  आम्ही तुमच्या महाविद्यालयीन वार्षिक स्नेह संमेलनाला येत आहोत का?
 6. Are students studying in the library?
  विद्यार्थी ग्रंथालयात अभ्यास करीत आहेत का?
 7. Are teachers teaching optional subjects?
  शिक्षक वैकल्पिक विषय शिकवत आहेत का?
 8. Are squirrels eating fruit under the tree?
  खारी झाडांखाली फळ खात आहेत का?
 9. Are we brushing teeth with toothpaste?
  आम्ही टूथपेस्टने दात घासत आहोत का?
 10. Are children laughing at me?
  मुले मला हसत आहेत का?
 11. Are cats crying on the roof?
  मांजरी छतावर रडत/ ओरडत आहेत का?
 12. Are you frying snacks?
  तू/ तूम्ही खाद्यपदार्थ तळत आहेस/आहात का?
 13. Are you singing a song?
  तू गाणे गात आहेस का?
 14. Are they telling stories?
  ते कथा सांगत आहेत का?
 15. Are we watching an action movie?
  आम्ही एक कृती चित्रपट पहात आहोत का?
 16. Are you writing a drama?
  तू नाटक लिहित आहेस का?
 17. Are you feeling well now?
  आता तुला बरे वाटत आहे का?
 18. Are girls reading a novel?
  मुली कादंबरी वाचत आहेत का?
 19. Are you closing the door?
  तू/ तूम्ही दरवाजा बंद करीत आहेस/आहात का?
 20. Are dogs catching a ball?
  कुत्री एक चेंडू पकडत आहेत का?
 21. Are boys playing cricket?
  मुले क्रिकेट खेळत आहेत का?
 22. Are they glorifying it?
  ते त्याची स्तुती करीत आहेत का?
 23. Are monkeys drinking water?
  माकडे पाणी पित आहेत का?
 24. Are maids cleaning the house?
  मोलकरणी घर साफ करत आहेत का?
 25. Are dogs pulling it?
  कुत्री ते खेचत आहेत का?
 26. Are parrots pushing it?
  पोपट ते ढकलत आहेत का?
 27. Are you opening the window?
  तू/ तूम्ही खिडकी उघडत आहेस/आहात का?
 28. Are you booking a ticket?
  तू/ तूम्ही तिकीट आरक्षित बुक करत आहेस/आहात का?
 29. Are students standing?
  विद्यार्थी उभे आहेत का?
 30. Are girls sitting?
  मुली बसत आहेत का?

   Back          Next