Are: Affirmative Answers about Continuous Action

आहेत: सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल  सकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल सांगण्यासाठी 'are' चा वापर करून सकारात्मक उत्तरे कशी तयार करावी ते पाहू.

सकारात्मक उत्तराची रचना

ही सकारात्मक उत्तरे आहेत. सकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • Yes, + We/ you/ they/ any plural subject + are+ '-ing' form of the main verb + remaining words.
 • होय , + आम्ही /तू /तूम्ही/ ते/ या /त्या/ कोणताही अनेकवचनी कर्ता  + आहेत + मुख्य क्रियापदाचे कृदंत  रूप +  उर्वरित शब्द

थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • Yes, + subject + are.
 • होय + कर्ता+ आहेत
 • Yes, we are.
  (होय, आम्ही आहोत.)
 • Yes, you are.
  (होय, होय, तू/ तूम्ही आहेस/आहात.)
 • Yes, they are.
  (होय, ते आहेत.)

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

Have a look-

एक नजर टाका–

 1. Yes, you are learning technology.
  होय, तूम्ही तंत्रज्ञान शिकत आहात. (Yes, you are.)
 2. Yes, they are quarreling with each other.
  होय, ते एकमेकांशी भांडणे करीत आहेत. (Yes, they are.)
 3. Yes, we are listening to music.
  होय, आम्ही संगीत ऐकत आहोत. (Yes, we are.)
 4. Yes, they are going to their home town.
  होय, ते त्यांच्या मुख्य शहरी (घरी) परत जात आहेत. (Yes, they are.)
 5. Yes, we are coming to the annual function of your college.
  होय, आम्ही तुमच्या महाविद्यालयीन वार्षिक स्नेह संमेलनाला येत आहोत. (Yes, we are.)
 6. Yes, students are studying in the library.
  होय, विद्यार्थी ग्रंथालयात अभ्यास करीत आहेत. (Yes, they are.)
 7. Yes, teachers are teaching optional subjects.
  होय, शिक्षक वैकल्पिक विषय शिकवत आहेत. (Yes, they are.)
 8. Yes, squirrels are eating fruit under the tree.
  होय, खारी झाडांखाली फळ खात आहेत. (Yes, they are.)
 9. Yes, we are brushing teeth with toothpaste.
  होय, आम्ही टूथपेस्टने दात घासत आहोत. (Yes, we are.)
 10. Yes, children are laughing at me.
  होय, मुले मला हसत आहेत. (Yes, they are.)
 11. Yes, cats are crying on the roof.
  होय, मांजरी छतावर रडत/ ओरडत आहेत. (Yes, they are.)
 12. Yes, you are frying snacks.
  होय, तू/ तूम्ही खाद्यपदार्थ तळत आहेस/आहात. (Yes, you are.)
 13. Yes, you are singing a song.
  होय, तू गाणे गात आहेस. (Yes, you are.)
 14. Yes, they are telling stories.
  होय, ते कथा सांगत आहेत. (Yes, they are.)
 15. Yes, we are watching an action movie.
  होय, आम्ही एक कृती चित्रपट पहात आहोत. (Yes, we are.)
 16. Yes, you are writing a drama.
  होय, तू नाटक लिहित आहेस. (Yes, you are.)
 17. Yes, you are feeling well now.
  होय, आता तुला बरे वाटत आहे. (Yes, you are.)
 18. Yes, girls are reading a novel.
  होय, मुली एक कादंबरी वाचत आहेत. (Yes, they are.)
 19. Yes, you are closing the door.
  होय,  तू/ तूम्ही दरवाजा बंद करीत आहेस/आहात. (Yes, you are.)
 20. Yes, dogs are catching a ball.
  होय, कुत्री एक चेंडू पकडत आहेत. (Yes, they are.)
 21. Yes, boys are playing cricket.
  होय, मुले क्रिकेट खेळत आहेत. (Yes, they are.)
 22. Yes, they are glorifying it.
  होय, ते त्याची स्तुती करीत आहेत. (Yes, they are.)
 23. Yes, monkeys are drinking water.
  होय, माकडे पाणी पित आहेत. (Yes, they are.)
 24. Yes, maids are cleaning the house.
  होय, मोलकरणी घर साफ करत आहेत. (Yes, they are.)
 25. Yes, dogs are pulling it.
  होय, कुत्री ते खेचत आहेत. (Yes, they are.)
 26. Yes, parrots are pushing it.
  होय, पोपट ते ढकलत आहेत. (Yes, they are.)
 27. Yes, you are opening the window.
  होय, तू/ तूम्ही खिडकी उघडत आहेस/आहात. (Yes, you are.)
 28. Yes, you are booking a ticket.
  होय, तू/ तूम्ही तिकीट आरक्षित बुक करत आहेस/आहात. (Yes, you are.)
 29. Yes, students are standing.
  होय, विद्यार्थी उभे आहेत. (Yes, they are.)
 30. Yes, girls are sitting.
  होय, मुली बसत आहेत. (Yes, they are.)

   Back          Next