Are: Affirmative Answers about Profession

'आर ' चा वापर: व्यवसायाबद्दल सकारात्मक उत्तरे

आता आपण सकारात्मक वाक्यात उत्तर देऊ.

सकारात्मक उत्तराची रचना

ही सकारात्मक उत्तरे आहेत. व्यवसायाबद्दल सकारात्मक उत्तर देण्यासाठी

या  वाक्यांची रचना अशी आहे;

 • Yes, + Subject(we/you/you/they/these/those) + are+ remaining words
 • होय, + कर्ता (आम्ही /तू /तूम्ही/ ते/ या /त्या कोणतेही अनेकवचनी नाम ) + are आहे + उर्वरित शब्द

थोडक्यात-

Yes, + subject + are.

होय, + कर्ता + आहेत.

 • Yes, we are.
 • Yes, you are.
 • Yes, they are.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्य रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. Yes, you are a doctor.
  होय, तु डॉक्टर आहेस.(Yes, you are.)
 2. Yes, we are professors.
  होय,आम्ही प्राध्यापक आहोत. (Yes, we are.)
 3. Yes, they are potters.
  होय, ते कुंभार आहेत. (Yes, they are.)
 4. Yes, my sisters are engineers.
  होय, माझ्या बहिणी अभियंत्या (अभियंता )आहेत. (Yes, they are.)
 5. Yes, you are a cook.
  होय, तूम्ही एक स्वयंपाकीण आहात.(Yes, you are.)
 6. Yes, they are hawkers.
  होय, ते फेरीवाले आहेत. (Yes, they are.)
 7. Yes, her sisters are designers.
  होय, तिच्या बहिणी योजक (डिझाइनर) आहेत.(Yes, they are.)
 8. Yes, we are collectors.
  होय, आम्ही संग्राहक / जिल्हाधिकारी आहोत.(Yes, we are.)
 9. Yes, they are watchmen.
  होय, ते पहारेकरी आहेत.(Yes, they are.)
 10. Yes, you are an advocate.
  होय, तुम्ही वकील आहात.(Yes, you are.)
 11. Yes, you are a manager.
  होय, तुम्ही व्यवस्थापक आहात. (Yes, you are.)
 12. Yes, you are a reporter.
  होय, तुम्ही पत्रकार आहात.(Yes, you are.)
 13. Yes, they are blacksmiths.
  होय, ते लोहार आहेत.(Yes, they are.)
 14. Yes, his two uncles are photographers.
  होय, त्याचे दोन काका छायाचित्रकार आहेत.(Yes, they are.)
 15. Yes, they are players.
  होय, ते खेळाडू आहेत.(Yes, they are.)
 16. Yes, you are a motorman.
  होय, तुम्ही एक आगगाडी चालक आहात.(Yes, you are.)
 17. Yes, we are clerks.
  होय, आम्ही लिपिक आहोत. (Yes, we are.)
 18. Yes, they are poets.
  होय, ते कवी आहेत.(Yes, they are.)
 19. Yes, we are nurses.
  होय, आम्ही परिचारिका आहोत. (Yes, we are.)
 20. Yes, you are a driver.
  होय, तुम्ही वाहनचालक आहात. (Yes, you are.)
 21. Yes, we are shopkeepers.
  होय, आम्ही दुकानदार आहोत.(Yes, we are.)
 22. Yes, you are a writer.
  होय, तुम्ही एक लेखक आहात.(Yes, you are.)
 23. Yes, we are architects.
  होय, आम्ही वास्तुविद्याविशारद आहोत. (Yes, we are.)
 24. Yes, you are an officer.
  होय, तू एक अधिकारी आहेस.(Yes, you are.)
 25. Yes, all my friends are pilots.
  होय, माझे सर्व मित्र वैमानिक आहेत. (Yes, they are.)
 26. Yes, they are ministers.
  होय, ते मंत्री आहेत.(Yes, they are.)
 27. Yes, we are MLAs. 
  होय, आम्ही आमदार आहोत.(Yes, we are.)
 28. Yes, they are teachers.
  होय, ते शिक्षक आहेत. (Yes, they are.)
 29. Yes, they are book publishers.
  होय, ते पुस्तक प्रकाशक आहेत. (Yes, they are.)
 30. Yes, we are booksellers.
  होय, आम्ही पुस्तक विक्रेते आहोत. (Yes, we are.)

BACK          NEXT