Are: Affirmative Answers about State

आहेत चा वापर: स्थिती(च्या) बद्दल  सकारात्मक उत्तरे

सकारात्मक उत्तरे

ही सकारात्मक उत्तरे आहेत. या वाक्यांची रचना अशी आहे;

 • Yes, + subject + are + remaining words.
 • होय, + कर्ता +आहेत + उर्वरित शब्द

थोडक्यात-

Yes, + subject + are.

होय, + कर्ता + आहेत.

 • Yes, we are. 
 • Yes, you are.
 • Yes, they are.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्य रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. Yes, we are students.
  होय, आम्ही विद्यार्थी आहोत. (Yes, we are)
 2. Yes, you are a student.
  होय, तु विद्यार्थी आहेस. (Yes, you are)
 3. Yes, you are the students.
  होय,तुम्ही विद्यार्थी आहात. (Yes, you are)
 4. Yes, they are students.
  होय,ते विद्यार्थी आहेत. (Yes, they are)
 5. Yes, his sisters are so sad.
  होय,त्याच्या बहिणी खूप दुःखी आहेत. (Yes, they are)
 6. Yes, the boys are pleased.
  होय,मुले प्रसन्न आहेत. (Yes, they are)
 7. Yes, they are creative.
  होय,ते सर्जनशील आहेत.(Yes, they are)
 8. Yes, you are tired.
  होय,तु थकलेला आहेस./होय,तुम्ही थकलेले आहात.(Yes, you are)
 9. Yes, we are tired.
  होय,आम्ही थकलेलो आहोत. (Yes, we are)
 10. Yes, they are happy.
  होय,ते आनंदी आहेत.(Yes, they are)
 11. Yes, her siblings are happy.
  होय,तिचे भावंड आनंदी आहेत. (Yes, they are)
 12. Yes, they are surprised.
  होय,त्यांना आश्चर्य वाटले आहे. (Yes, they are)
 13. Yes, we are a family.
  होय,आपण /आम्ही कुटुंब आहोत. (Yes, we are)
 14. Yes, we are so sorry.
  होय,आम्ही दिलगीर आहोत.(Yes, we are)
 15. Yes, they are liars.
  होय,ते खोटे बोलणारे आहेत.(Yes, they are)
 16. Yes, the girls are beautiful.
  होय,मुली सुंदर आहेत. (Yes, they are)
 17. Yes, we are thirsty.
  होय,आम्ही तहानलेलो आहोत.(Yes, we are)
 18. Yes, students are well dressed.
  होय,विद्यार्थ्यांनी चांगले कपडे घातले आहेत. (Yes, they are)
 19. Yes, we are hungry.
  होय,आम्ही भुकेले आहोत. (Yes, we are)
 20. Yes, you are ten years old.
  होय,तु दहा वर्षांचा आहेस. (Yes, you are)
 21. Yes, they are on time.
  होय,ते वेळेवर आहेत.(Yes, they are)
 22. Yes, you are wrong.
  होय,तुझे चूक आहे. (Yes, you are)
 23. Yes, they are joyful.
  होय,ते आनंदित आहेत.(Yes, they are)
 24. Yes, they are superstitious.
  होय,ते अंधश्रद्धाळू आहेत. (Yes, they are)
 25. Yes, we are innocent.
  होय,आम्ही निर्दोष /निष्पाप आहोत. (Yes, we are.)
 26. Yes, you are smart.
  होय,तुम्ही हुशार आहात.(Yes, you are.)
 27. Yes, they are rude.
  होय,ते उद्धट आहेत.(Yes, they are.)
 28. Yes, they are frightened.
  होय,ते घाबरले आहेत. (Yes, they are)
 29. Yes, we are polite.
  होय,आम्ही सभ्य आहोत(Yes, we are)
 30. Yes, all servants are loyal.
  होय,सर्व सेवक निष्ठावान आहेत.(Yes, they are)

BACK           NEXT