Are: Negative Answers about State

आहेत: स्थितीबद्दल नकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण स्थितीबद्दल नकारात्मक वाक्यात उत्तर कसे द्यावे हे पाहू.

ही नकारात्मक उत्तरे आहेत.

नकारात्मक उत्तराची रचना

या वाक्यांची रचना अशी आहे;

 • No, + Subject(we/you/they) + are not+ remaining words
 • नाही, + कर्ता (आम्ही /तू /तूम्ही/ ते/ कोणतेही अनेकवचनी नाम ) + नाहीत + उर्वरित शब्द

थोडक्यात-

No, + subject + aren't.

नाही, + कर्ता + नाहीत.

 • No, we aren't.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही,आम्ही नाहीत.
 • No, you aren't.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही,तु नाहीस. नाही,तुम्ही नाहीत.
 • No, they aren't.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नाही,ते नाहीत.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्य रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. No, we are not students.
  नाही,आम्ही विद्यार्थी नाहीत.  (No, we aren’t.)
 2. No, you are not a student.
  नाही,तु विद्यार्थी नाहीस. (No, you aren’t.)
 3. No, you are not the students.
  नाही,तुम्ही विद्यार्थी नाहीत.  (No, you aren’t.)
 4. No, they are not students.
  नाही,ते विद्यार्थी नाहीत. (No, they aren’t.)
 5. No, his sisters are not so sad.
  नाही,त्याच्या बहिणी खूप दुःखी नाहीत.(No, they aren’t.)
 6. No, the boys are not pleased.
  नाही,मुले प्रसन्न नाहीत. (No, they aren’t.)
 7. No, they are not creative.
  नाही,ते सर्जनशील नाहीत.(No, they aren’t.)
 8. No, you are not tired.
  नाही,तु थकलेला नाहीस/नाही,तुम्ही थकलेले नाहीत.(No, you aren’t.)
 9. No, we are not tired.
  नाही,आम्ही थकलेलो नाहीत.(No, we aren’t.)
 10. No, they are not happy.
  नाही,ते आनंदी नाहीत. (No, they aren’t.)
 11. No, her siblings are not happy.
  नाही,तिचे भावंड आनंदी नाहीत.(No, they aren’t.)
 12. No, they are not surprised.
  नाही,त्यांना आश्चर्य वाटले नाही.(No, they aren’t.)
 13. No, we are not a family.
  नाही,आपण /आम्ही कुटुंब नाही.(No, we aren’t.)
 14. No, we are not so sorry.
  नाही,आम्ही दिलगीर नाहीत.(No, we aren’t.)
 15. No, they are not liars.
  नाही,ते खोटे बोलणारे नाहीत.(No, they aren’t.)
 16. No, the girls are not beautiful.
  नाही,मुली सुंदर नाहीत. (No, they aren’t.)
 17. No, we are not thirsty.
  नाही,आम्ही तहानलेलो नाहीत.(No, we aren’t.)
 18. No, students are not well dressed.
  नाही,विद्यार्थ्यांनी चांगले कपडे घातले नाहीत.  (No, they aren’t.)
 19. No, we are not hungry.
  नाही,आम्ही भुकेले नाहीत. (No, we aren’t.)
 20. No, you are not ten years old.
  नाही,तु दहा वर्षांचा नाहीस.(No, you aren’t.)
 21. No, they are not on time.
  नाही,ते वेळेवर नाहीत. (No, they aren’t.)
 22. No, you are not wrong.
  नाही,तुझे चूक नाही.(No, you aren’t.)
 23. No, they are not joyful.
  नाही,ते आनंदित नाहीत.(No, they aren’t.)
 24. No, they are not superstitious.
  नाही,ते अंधश्रद्धाळू नाहीत.(No, they aren’t.)
 25. No, we are not innocent.
  नाही,आम्ही निर्दोष /निष्पाप नाहीत. (No, we aren’t.)
 26. No, you are not smart.
  नाही,तुम्ही हुशार नाहीत.(No, you aren’t.)
 27. No, they are not rude.
  नाही,ते उद्धट नाहीत.(No, they aren’t.)
 28. No, they are not frightened.
  नाही,ते घाबरले नाहीत. (No, they aren’t.)
 29. No, we are not polite.
  नाही,आम्ही सभ्य नाहीत.(No, we aren’t.)
 30. No, all servants are not loyal.
  नाही,सर्व सेवक निष्ठावान नाहीत.(No, they aren’t.)

BACK        NEXT