Use of Are: Questions about State

आहेत (आर) चा वापर: स्थितीविषयी प्रश्न

आता आपण आर चा वापर करुन प्रश्न कसा तयार करावा ते पाहू.

प्रश्नाची रचना

प्रश्न विचारण्यासाठी च्या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Are + subject (we/ you/ they /plural number) + remaining words+ question mark(?)
 • आहेत (Are)+ कर्ता (आम्ही / तू /तूम्ही  / ते / अनेकवचनी संज्ञा) + उर्वरित शब्द + प्रश्न चिन्ह (?)

येथे काही उदाहरणे आहेत.रचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Are we students?
  आम्ही विद्यार्थी आहोत का?
 2. Are you a student?
  तु विद्यार्थी आहेस का?
 3. Are you the students?
  तुम्ही विद्यार्थी आहात का?
 4. Are they students?
  ते विद्यार्थी आहेत का?
 5. Are his sisters so sad?
  त्याच्या बहिणी खूप दुःखी आहेत का?
 6. Are the boys pleased?
  मुले प्रसन्न आहेत का?
 7. Are they creative?
  ते सर्जनशील आहेत का?
 8. Are you tired?
  तु थकलेला आहेस का? /तुम्ही थकलेले आहात का?
 9. Are we tired?
  आम्ही थकलेलो आहोत का?
 10. Are they happy?
  ते आनंदी आहेत का?
 11. Are her siblings happy?
  तिचे भावंड आनंदी आहेत का?
 12. Are they surprised?
  त्यांना आश्चर्य वाटले का?
 13. Are we a family?
  आपण /आम्ही कुटुंब आहोत का?
 14. Are we so sorry?
  आम्ही दिलगीर आहोत का?
 15. Are they liars?
  ते खोटे बोलणारे आहेत का?
 16. Are the girls beautiful?
  मुली सुंदर आहेत का?
 17. Are we thirsty?
  आम्ही तहानलेलो आहोत का?
 18. Are students well dressed?
  विद्यार्थ्यांनी चांगले कपडे घातले आहेत का?
 19. Are we hungry?
  आम्ही भुकेले आहोत का?
 20. Are you ten years old?
  तु दहा वर्षांचा आहेस का?
 21. Are they on time?
  ते वेळेवर आहेत का?
 22. Are you wrong?
  तुझे चूक आहे का?
 23. Are they joyful?
  ते आनंदित आहेत का?
 24. Are they superstitious?
  ते अंधश्रद्धाळू आहेत का?
 25. Are we innocent?
  आम्ही निर्दोष /निष्पाप आहोत का?
 26. Are you smart?
  तुम्ही हुशार आहात का?/तु हुशार आहेस का?
 27. Are they rude?
  ते उद्धट आहेत का?
 28. Are they frightened?
   ते घाबरले आहेत का?
 29. Are we polite?
  आम्ही सभ्य आहोत का?
 30. Are all servants loyal?
  सर्व सेवक निष्ठावान आहेत का?

BACK             NEXT