Words for relations

नातेसंबंधांसाठी शब्द

 1. Great Grandfather
  पणजोबा
 2. Great Grandmother
  पणजी
 3. Great-uncle
  वडील किंवा आईचे काका
 4. Great-aunt
  वडील किंवा आईची काकू
 5. Grandfather
  आजोबा
 6. Grandmother
  आजी
 7. Uncle
  काका
 8. Aunt
  काकू
 9. Father
  वडील
 10. Mother
  आई
 11. Brother
  भाऊ
 12. Sister
  बहीण
 13. Cousin
  चुलत/मावस/मामे /आते भाऊ अथवा बहीण
 14. Nephew
  पुतण्या / भाचा
 15. Niece
  पुतणी/भाची
 16. Wife
  बायको
 17. Husband
  नवरा
 18. Father in law
  सासरे
 19. Mother in law
  सासू
 20. Brother in law
  मेव्हणा
 21. Sister in law
  मेव्हणी
 22. Son
  मुलगा
 23. Daughter
  मुलगी
 24. Son in law
  जावई
 25. Daughter in law
  सून
 26. Heir
  वारस
 27. Grandson
  नातू
 28. Grand daughter
  नात
 29. Step mother
  सावत्र आई
 30. Step father
  सावत्र वडील

आईशी संबंधित व्यक्तींना म्हणतात-

 1. Maternal uncle  मामा
 2. Maternal aunt  मावशी
 3. Maternal grandfather मातृ आजी
 4. Maternal grandmother मातृ आजोबा

आणि वडिलांशी संबंधित लोकांना म्हणतात-

 1. Paternal uncle  काका
 2. Paternal aunt  काकू
 3. Paternal grandfather  पितृ आजोबा
 4. Paternal grandmother पितृ आजी

Back           Next