Use of ‘Was’ in Negative Sentences to Tell about State of Being

अस्तित्त्वात असलेल्या स्थितीबद्दल नकारात्मक वाक्यांत (होता/ होती) चा वापर

आपण भूतकाळाच्या स्थितीबद्दल न सांगण्यासाठी 'वॉज' वापरू शकतो.

Formation of a sentence

वाक्याची रचना

या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Subject (I/he/ she/ it/ singular noun) + was + not + remaining words
 • कर्ता (मी /तो / ती / ते/ अन्य एकवचनी नाम) + (was+ not)नव्हतो/नव्हते /नव्हता/ नव्हती  + उर्वरित शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका-

 1. She was not a girl.
  ती मुलगी नव्हती.
 2. He was not a boy.
  तो मुलगा नव्हता.
 3. Sarika was not happy.
  सारिका आनंदी नव्हती.
 4. Balu was not very tired.
  बालू खूप थकले नव्हते.
 5. She was not bored.
  ती कंटाळलेली नव्हती.
 6. He was not a peaceful person.
  तो शांत व्यक्ती नव्हता.
 7. Sameer was not present.
  समीर उपस्थित नव्हता.
 8. She was not pleased.
  ती खूप आनंदी नव्हती.
 9. He was not sorry.
  त्याला खेद नव्हता.
 10. My brother was not surprised.
  माझा भाऊ आश्चर्यचकित झालेला नव्हता.
 11. Her sister was not sad.
  तिची बहीण दुःखी नव्हती.
 12. She was not thirsty.
  ति तहानलेली नव्हती.
 13. He was not frightened.
  तो घाबरलेला नव्हता.
 14. She was not eighteen years old.
  ती अठरा वर्षांची नव्हती.
 15. Nayana was not seventeen.
  नयना सतरा वर्षांची नव्हती.
 16. He was not an older person.
  तो वृद्ध व्यक्ती नव्हता.
 17. The teacher was not angry.
  शिक्षक रागावलेले नव्हते.
 18. He was not mischievous.
  तो खोडकर नव्हता.
 19. His father was not a tragic person.
  त्याचे वडील त्रासदायक व्यक्ती नव्हते.
 20. Her mother was not superstitious.
  तिची आई अंधश्रद्धाळू नव्हती.
 21. She was not innocent.
  ती निर्दोष नव्हती.
 22. Saumya was not helpful.
   
  सौम्या मदतशील नव्हती.
 23. He was not active.
  तो सक्रिय नव्हता.
 24. She was not helpful.
  ती खूप मदतशील नव्हती.
 25. Anand was not talented.
  आनंद हुशार नव्हता.
 26. He was not handsome.
  तो देखणा नव्हता.
 27. She was not gorgeous.
  ती फार सुंदर नव्हती.
 28. The motorman was not very cautious.
  आगगाडीचा चालक अतिशय सावध नव्हता.
 29. He was not a comic person.
  तो एक विनोदी व्यक्ती नव्हता.
 30. Sameer was not a loyal person.
  समीर एकनिष्ठ व्यक्ती नव्हता.

Back            Next