Revision of Negative Answers

नकारार्थी उत्तरांची उजळणी

आपण नकारार्थी उत्तरांची रचना कशी करावी हे शिकलात. याची ही एक पुनरावृत्ती आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. No, I am not happy. 
  नाही, मी आनंदी नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 2. No, I am not bored.
  नाही, मी कंटाळलो नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 3. No, I am not a peaceful person. 
  नाही, मी एक शांत व्यक्ती नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 4. No, I am not present. 
  नाही, मी उपस्थित नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 5. No, I am not a cook. 
  नाही, मी स्वयंपाकीण नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 6. No, I am not a hawker. 
  नाही, मी एक फेरीवाला नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 7. No, I am not a collector. 
  नाही, मी जिल्हाधिकारी नाही.  (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 8. No, I am not a watchman. 
   नाही, मी पहारेकरी नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 9. No, she is not a girl.  
   नाही, ती मुलगी नाही.  (No, she isn’t.)
 10. No, her sister is not sad.   
  नाही, तिचा बहीण दुःखी नाही.(No, she isn’t.)
 11. No, Nayana is not seventeen. 
  नाही, नैना सतरा वर्षांची नाही. (No, she isn’t.)
 12. No, he is not mischievous.
  नाही, तो खोडकर नाही.(No, it isn’t.)
 13. No, my mother is not a professor.
  नाही, माझी आई प्राध्यापक नाही. (No, she isn’t.)
 14. No, her sister is not a designer.
  नाही, तिची बहीण एक डिझायनर/योजक नाही. (No, she isn’t.)
 15. No, she is not an advocate.
  नाही, ती वकील नाही.  (No, she isn’t.)
 16. No, he is not a manager.
  नाही, तो एक व्यवस्थापक नाही.  (No, he isn’t.)
 17. No, the boys are not pleased.
  नाही,मुले प्रसन्न नाहीत. (No, they aren’t.)
 18. No, they are not creative.
  नाही,ते सर्जनशील नाहीत.(No, they aren’t.)
 19. No, her siblings are not happy.
  नाही,तिचे भावंड आनंदी नाहीत.(No, they aren’t.)
 20. No, we are not so sorry.
  नाही,आम्ही दिलगीर नाहीत.(No, we aren’t.)
 21. No, they are not liars.
  नाही,ते खोटे बोलणारे नाहीत.(No, they aren’t.)
 22. No, they are not hawkers.
  नाही,ते फेरीवाले नाहीत. (No, they aren’t.)
 23. No, his two uncles are not photographers.
  नाही,त्याचे दोन काका छायाचित्रकार नाहीत. (No, they aren’t.)
 24. No, they are not players.
  नाही,ते खेळाडू नाहीत.(No, they aren’t.)
 25. No, you are not a motorman.
  नाही, तुम्ही एक आगगाडी चालक नाहीत. (No, you aren’t.)
 26. No, this is not my favorite place.
  नाही, हे माझे आवडते ठिकाण नाही. (No, this isn’t.)
 27. No, this is not charcoal.
  नाही, हा कोळसा नाही. (No, this isn’t.)
 28. No, that mountain is not steep.
  नाही, तो डोंगर मोठया चढाचा नाही. (No, that isn’t.)
 29. No, that is not a brave boy.
  नाही, तो एक धाडसी मुलगा नाही.(No, that isn’t.)
 30. No, that is not a sudden reaction.
  नाही, ती अचानकपणे घडणारी प्रतिक्रिया नाही.(No, that isn’t.)

BACK    NEXT