Exclamatory Words

उद्गारवाचक शब्द

आपण आपल्या आयुष्यात काही उद्गारवाचक शब्द वापरतो.

येथे काही मुख्यतः वापरले जाणारे उद्गारवाचक शब्द आहेत.

हे बघा-

बोलताना हे शब्द वापरा.

 1. Hey!
   
  हे!
 2. Wow! 
   
  वाव!
 3. Wonderful!
   
  अप्रतिम!
 4. Oh, God!
  अरे देवा!
 5. Thank God!
   
  देवाचे आभार!
 6. Marvelous!
   
  अदभुत!
 7. Nice!
   
  छान!
 8. Smart!
   
  हुशार!
 9. Beautiful!
   
  सुंदर!
 10. Excellent!
   
  उत्कृष्ट!
 11. Really!
   खरोखर!
 12. Surprising!
   
  आश्चर्यजनक!
 13. Hello!
   
  हॅलो!
 14. Beware!
   
   सावध रहा!
 15. Cheers!
   
  हर्षनाद!
 16. Lovely!
   
  आनंददायक!
 17. Charming!
   
  मोहक!
 18. Awesome!
   
  अप्रतिम!
 19. Oh, dear!
  ओह प्रिय!
 20. Fascinating!
   
  मोहक!

            BACK                          NEXT