Am: Negative Sentences | अ‍ॅम (आहे): नकारात्मक वाक्य

मागील धड्यात, सध्याच्या स्थितीचे वर्णन करण्यासाठी आपण 'am' वापरायला शिकलो.

या पाठात, सद्यस्थिती सांगण्यासाठी नकारात्मक वाक्यात 'am' चा वापर जाणून घेऊ. तर आता आपण नकारात्मक वाक्यात 'am' च्या वापराबद्दल चर्चा करू.

Use of Am in Negative Sentences About the Present State/ सद्यस्थितीबद्दल नकारात्मक वाक्यांमध्ये Am चा वापर

तुम्हाला माहित आहे की am फक्त सर्वनाम I सह वापरला जातो. मागील पाठात, आपण होकारार्थी वाक्यांमध्ये 'am' वापरला आहे. या धड्यात, सध्याच्या स्थितीचे वर्णन करण्यासाठी आपण नकारात्मक वाक्यांमध्ये am वापरू.

पण प्रथम, ही वाक्ये कशी बनवायची ते पाहू.

Formation of a Sentence / वाक्याची निर्मिती

हे वाक्य नकारात्मक असल्यामुळे आपण वाक्यात नकारार्थी शब्द वापरला पाहिजे.

म्हणून, या वाक्यात आपल्याला  'am' सह 'not' वापरावे लागेल.

या वाक्याची निर्मिती खालीलप्रमाणे आहे;

 • Subject (I) +  am + not +other words
 • कर्ता(I)मी + अ‍ॅम (आहे) + नाही + उर्वरित शब्द

Examples: उदाहरणे

काही उदाहरणांसह वाक्यात am कसे वापरायचे ते पाहू.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

♦ वाचा, ऐका आणि म्हणण्याचा सराव करा.

 1. I am not a girl.
  मी एक मुलगी नाही.
 2. I am not a boy.
  मी एक मुलगा नाही.
 3. I am  not clever.
  मी हुशार नाही.
 4. I am not polite.
  मी नम्र नाही.
 5. I am not happy.
  मी आनंदी नाही.
 6. I am not so tired.
  मी खूप थकलो नाही.
 7. I am not bored.
  मी कंटाळलो नाही.
 8. I am not a peaceful person.
  मी एक शांत व्यक्ती नाही.
 9. I am not present.
  मी उपस्थित नाही.
 10. I am not absent.
  मी अनुपस्थित नाही.
 11. I am not beautiful.
  मी सुंदर नाही.
 12. I am not handsome.
  मी देखणा नाही.
 13. I am not pleased.
  मी खूप आनंदी नाही.
 14. I am not so sorry.
  मला खेद नाही.
 15. I am not surprised.
  मी आश्चर्यचकित झालो नाही.
 16. I am not sad.
  मी दुःखी नाही.
 17. I am not thirsty.
  मी तहानलेली नाही.
 18. I am not scared.
  मी घाबरलेलो नाही.
 19. I am not eighteen years old.
  मी अठरा वर्षांचा नाही.
 20. I am not seventeen.
  मी सतरा वर्षांचा नाही.
 21. I am not an old person.
  मी एक वृद्ध व्यक्ती नाही.
 22. I am not angry.
  मी रागवलेली नाही.
 23. I am not cool.
  मी मस्त नाही.
 24. I am not a tragic person.
  मी त्रासदायक व्यक्ती नाही.
 25. I am not superstitious.
  मी अंधश्रद्धाळू नाही.
 26. I am not open minded.
  मी मोकळया मनाची नाही.
 27. I am not brave.
  मी शूर नाही.
 28. I am not shy.
  मी लाजाळू नाही.
 29. I am not jealous. 
  मी मत्सरी नाही.(मला हेवा वाटत नाही.)
 30. I am not strong.
  मी खंबीर नाही.

BACK                                NEXT