How to Pronounce ‘o’?

'ओ'चे उच्चारण कसे करावे?

'ओ’ साठी  नियम

1 ‘O’ 'ओ’चा उच्चार असा केला जातो

 

जसे कि

 1. Come 
  येणे
 2. Son 
   पुत्र

2 ‘O’ 'ओ’चा उच्चार असा केला जातो

 

जसे कि

 1. Book 
  पुस्तक 
 2. Look 
  पहा  
 3. Took 
  घेतले
 4. Good 
  चांगले

3 ‘O’ 'ओ’चा उच्चार असा केला जातो

 

जसे कि

 1. Moon 
  चंद्र 
 2. Noon 
  दुपार 
 3. Room 
  खोली 
 4. Root 
  मूळ

4 ‘O’ 'ओ’चा उच्चार असा केला जातो

 

जसे कि

 1. So 
  म्हणून 
 2. No 
  नाही 
 3. Old 
  जुने  
 4. Cold 
  थंड
 5. Gold 
  सोने 
 6. Hope 
   आशा 
 7. Open 
   उघडा

5 ‘O’ 'ओ’चा उच्चार असा केला जातो

 

जसे कि

 1. Ox 
  बैल 
 2. Box 
  पेटी   
 3. Fox 
  कोल्हा
 4. Hot 
  गरम
 5. Spot 
  डाग

6 ‘OW’ 'ओ डबल्यू’चा उच्चार असा केला जातो

 

जसे कि

 1. Low 
   कमी 
 2. Sow 
   डुकरीण 
 3. Crow 
  कावळा 
 4. Grow 
  वाढवणे

7 ‘OW’ 'ओ डबल्यू’चा उच्चार असा केला जातो

 

जसे कि

 1. Cow 
  गाय 
 2. How 
  कसे 
 3. Now 
  आता

8 ‘OU’ 'ओ यू’चा उच्चार असा केला जातो

 

जसे कि

 1. Our 
  आपले 
 2. Hour 
  तास

9   ‘OY’ 'ओ वाय’चा उच्चार असा केला जातो

 

जसे कि

 1. Boy 
   मुलगा
 2. Joy 
   आनंद 
 3. Toy 
  खेळणी
          BACK                                               NEXT