About Person

व्यक्ती बद्दल

 1. Oh, what is your good name?
  ओह, तुमचे नाव काय आहे?
 2. Please introduce yourself.
  कृपया आपला परिचय द्या.
 3. I am Taniya.
  मी तानिया आहे.
 4. I am your neighbour.
  मी तुमचि शेजारी आहे.
 5. What is your age?
  तुमचे वय काय आहे?
 6. I am twenty-nine.
  मी एकोणतीस वर्षांचि आहे.
 7. How old are you?
  तुझे वय किती आहे?
 8. I am twenty-two.
  मी बावीस वर्षांचा आहे.
 9. You are younger than me.
  तू माझ्यापेक्षा लहान आहेस.
 10. Are you married?
  तुमचे लग्न झाले आहे का?
 11. No. I am a spinster.
  नाही, मी एक अविवाहीत स्त्री आहे.
 12. My sister is married.
  माझ्या बहिणीचे लग्न झाले आहे.
 13. She has two sons.
  तिला दोन मुले आहेत.
 14. What is your father?
  तुमचे वडील काय करतात?
 15. He is a collector.
  ते जिल्हाधिकारी आहेत.
 16. He looks young.
  ते तरुण दिसतात.
 17. He maintains his health.
  ते आपले आरोग्य राखतात.
 18. Does he dye his hair?
  तेआपले केस रंगवतात का?
 19. No, he doesn’t.
  नाही, ते नाहीत.
 20. How many siblings do you have?
  तुम्ही किती भावंडे आहात?
 21. Two
  दोन
 22. How many brothers do you have?
  तुला किती भाऊ आहेत?
 23. One and one sister 
  एक आणि एक बहीण.
 24. Do you have a joint family?
  तुमचे संयुक्त कुटुंब आहे का?
 25. Yes, it is.
  होय, आहे.
 26. He is my brother.
  तो माझा भाऊ आहे.
 27. Oh, younger brother!
  ओह, धाकटा भाऊ!
 28. Yes. I should leave now.
  होय, मला आता निघायला हवे.
 29. Okay, bye
  ठीक आहे, जातो.
 30. Bye 
  बाय        

                Back          Next