About study

अभ्यासाबद्दल

 1. In which college are you?
  तुम्ही कोणत्या महाविद्यालयात आहात?
 2. William’s college at Andheri
  अंधेरी येथिल विल्यमचे महाविद्यालय
 3. I had been in that college for three years.
  मी त्या महाविद्यालयात तीन वर्षे होते.
 4. How many subjects do you have?
  तुम्हाला किती विषय आहेत?
 5. I have six subjects.
  मला सहा विषय आहेत.
 6. Your handwriting is good.
  तुमचे हस्ताक्षर चांगले आहे.
 7. He is also good at drawing.
  तो चित्र काढण्यातही चांगला आहे.
 8. She is a good student.
  ती चांगली विद्यार्थीनी आहे.
 9. She has got a distinction in Mathematics.
  तिला गणितामध्ये प्राविण्य प्राप्त झाले आहे.
 10. In which standard is she?
  ती कोणत्या इयत्तेत आहे?
 11. She is senior to me by two years.
  ती माझ्यापेक्षा दोन इयत्ता पुढे आहे.
 12. He is weak in Mathematics.
  तो गणितामध्ये कच्चा आहे.
 13. But I am good at Biology.
  पण मी जीवशास्त्रात चांगला आहे.
 14. She has an interest in physics.
  तिला भौतिकशास्त्रात रस आहे.
 15. She scores more than ninety in physics.
  ति भौतिकशास्त्रामध्ये नव्वदपेक्षा जास्त गुण मिळवते.
 16. But other subjects are also important.
  पण इतर विषयही महत्त्वाचे आहेत.
 17. Have you got your examination time table?
  तुम्हाला तुमच्या परीक्षेचे वेळापत्रक मिळाले आहे का?
 18. No, we shall get it tomorrow.
  नाही, आम्हाला ते उद्या मिळणार आहे.
 19. So, how is your preparation?
  मग, तुमची तयारी कशी आहे?
 20. I’ll definitely get through it with good marks.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  मी त्यात नक्कीच चांगल्या गुणांसह पास होइल.  
 21. Will you become a graduate this year?
  तुम्ही या वर्षी पदवीधर होणार का? 
 22. Yes, of course!
  हो नक्कीच!
 23. The students will get the result after one week.
  विद्यार्थ्यांना एका आठवड्यानंतर निकाल मिळेल.
 24. Our college will be closed from tomorrow.
  उद्यापासून आमचे कॉलेज बंद असेल.
 25. You have passed the examination.
   तुम्ही परीक्षा उत्तीर्ण झाला आहात.
 26. The new timetable comes into force in June.
  नवीन वेळापत्रक जुनपासून अस्तित्वात येते.
 27. Keep this book with you.
  हे पुस्तक तुमच्याकडे ठेवा.
 28. And I gift you this pen.
  आणि हा पेन मी तुम्हाला बक्षीस देते.
 29. Which ink do you prefer to use?
  तुम्ही कोणती शाई वापरणे पसंत करता?
 30. I use a pen with blue ink.
  मी निळ्या शाईचा पेन वापरते.
 31. This pen has blue ink.
  या पेनमध्ये निळी शाई आहे.
 32. Thank you very much!
  खूप खूप धन्यवाद!

          Back          Next