Describing Things

गोष्टींचे वर्णन करणे

 1. That TV is old.
  तो टीव्ही जुना आहे.
 2. That book is increasingly popular.
  ते पुस्तक वाढत्या प्रमाणात लोकप्रिय आहे.
 3. That book has a red cover.
  त्या पुस्तकाला लाल आच्छादण आहे.
 4. This river is shallow.
  ही नदी उथळ आहे.
 5. That pond is deep.
  तो तलाव खोल आहे.
 6. Apple is red.
  सफरचंद लाल आहे.
 7. This fruit is fresh.
  हे फळ ताजे आहे.
 8. That box was too heavy.
  तो पेटारा खूप भारी होता.
 9. That packet is light.
  तो पुडा हलका आहे.
 10. The food is tasty.
   जेवण चवदार आहे.
 11. The pizza is delicious.
  पिझ्झा स्वादिष्ट आहे.
 12. The ball is spherical.
  चेंडू गोलाकार आहे.
 13. A briefcase is rectangular.
  ब्रीफकेस आयताकृती आहे.
 14. This bedsheet is made of cotton.
  ही चादर कापसाची बनलेली आहे.
 15. This chair has wheels.
  या खुर्चीला चाके आहेत.
 16. CD is made of plastic.
  सीडी प्लास्टिकची बनलेली आहे.
 17. This table is made of wood.
  हे टेबल लाकडापासून बनविलेले आहे.
 18. Glue is sticky.
  गोंद चिकट आहे.
 19. The mouse pad is very smooth.
  माऊस पॅड खूप गुळगुळीत आहे.
 20. His wallet is square.
  त्याचे पाकीट चौरस आहे.
 21. A water bottle is cylindrical.
  पाण्याची बाटली दंडगोलाकार आहे.
 22. My bag is oval.
  माझी पिशवी अंडाकार आहे.
 23. The bread is fresh and smooth.
  भाकर ताजी आणि मऊ आहे.
 24. Roti is stale.
  रोटी शिळी आहे.
 25. That route is short but has too much traffic.
  तो मार्ग छोटा आहे परंतु जास्त रहदारीचा आहे.
 26. This route is long but without traffic.
  हा मार्ग लांब परंतु रहदारीशिवाय आहे.
 27. The ruler is long.
  रुळ लांब आहे.
 28. The rock is hard.
  खडक कठीण आहे.
 29. This building has seven floors.
  या इमारतीला सात मजले आहेत.
 30. That building has two lifts.
  त्या इमारतीत दोन लिफ्ट/ विजेवर चालणारे उद्वहन आहेत.

Back          Next