Was: Affirmative Answers about State

(वॉज)होतो/होते /होता/ होती : स्थितीबद्दल सकारात्मक उत्तरे

प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी आपण (was) वॉज वापरू शकतो.

आता प्रश्नांची उत्तरे कशी द्यायची ते आपण पाहू.

आपण सकारात्मक आणि नकारात्मक वाक्यात उत्तर देऊ शकतो.

आपण संपूर्ण वाक्यात तसेच थोडक्यात उत्तरे देऊ.

प्रथम आपण सकारात्मक वाक्यात उत्तरे देऊ.

Formation of an affirmative sentence
सकारात्मक उत्तराची रचना

सकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • Yes, + subject (I/he/she/it/ any singular noun) + was + remaining words.
 • होय, + कर्ता ( मी/तो / ती / ते / अन्य एकवचनी संज्ञा) + होतो/होते /होता/ होती + उर्वरित शब्द.

किंवा, थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • Yes + subject (I/he/she/it/singular noun) + was
 • होय + कर्ता ( मी/तो / ती / ते / अन्य एकवचनी संज्ञा) + (वॉज)होतो/होते /होता/ होती
 • Yes, he was.
  (होय, तो होता.)
 • Yes, she was.
  (होय, ती होती.)

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. Yes, she was a girl.
    होय, ती एक मुलगी होती.(Yes, she was.)
 2. Yes, he was a boy.
  होय, तो मुलगा होता.(Yes, he was.)
 3. Yes, Sarika was happy.
  होय, सारिका आनंदी होती.(Yes, she was.)
 4. Yes, Balu was very tired. 
  होय, बालू खूप थकले होते. (Yes, he was.)
 5. Yes, she was bored. 
  होय, ती कंटाळलेली होती.(Yes, she was.)
 6. Yes, he was a peaceful person.
  होय, तो एक शांत व्यक्ती होता.(Yes, he was.)
 7. Yes, Sameer was present.
  होय, समीर उपस्थित होता.(Yes, he was.)
 8. Yes, she was pleased.
  होय, ती खूप आनंदी होती. (Yes, she was.)
 9. Yes, he was extremely sorry.
  होय, त्याला अत्यंत खेद होता.(Yes, he was.)
 10. Yes, my brother was surprised.
  होय, माझा भाऊ आश्चर्यचकित झालेला होता. (Yes, he was.)
 11. Yes, her sister was sad.
  होय, ति ची बहीण दुःखी होती. (Yes, she was.)
 12. Yes, she was thirsty.
    होय, ति तहानलेली होती.(Yes, it was.)
 13. Yes, he was frightened.
  होय, तो घाबरलेला होता.(Yes, it was.)
 14. Yes, she was eighteen years old.
  होय, ती अठरा वर्षांची होती.(Yes, she was.)
 15. Yes, Nayana was seventeen.
  होय, नयना सतरा वर्षांची होती.(Yes, she was.)
 16. Yes, he was an older person.
  होय, तो एक वृद्ध व्यक्ती होता.(Yes, he was.)
 17. Yes, the teacher was angry.
  होय, शिक्षक रागावलेले होते.(Yes, she/he was.)
 18. Yes, he was mischievous.
  होय,तो खोडकर होता.(Yes, it was.)
 19. Yes, his father was a tragic person.
  होय, त्याचे वडील त्रासदायक व्यक्ती होते.(Yes, he was.)
 20. Yes, her mother was superstitious.
  होय, तिची आई अंधश्रद्धाळू होती.(Yes, she was.)
 21. Yes, she was innocent.
  होय, ती निर्दोष होती.(Yes, she was.)
 22. Yes, Saumya was helpful.
  होय, सौम्या मदतशील होती.(Yes, it was.)
 23. Yes, he was active.
  होय, तो सक्रिय होता.(Yes, he was.)
 24. Yes, she was helpful.
  होय, ती खूप मदतशील होती. (Yes, she was.)
 25. Yes, Anand was talented.
  होय, आनंद हुशार होता.(Yes, it was.)
 26. Yes, he was handsome.
  होय, तो देखणा होता. (Yes, it was.)
 27. Yes, she was gorgeous.
  होय, ती खूप सुंदर होती.(Yes, she was.)
 28. Yes, the motorman was very cautious.
  होय, आगगाडीचा चालक अतिशय सावध होता. (Yes, he was.)
 29. Yes, he was a comic person.
  होय, तो एक विनोदी व्यक्ती होता.(Yes, it was.)
 30. Yes, Sameer was a loyal person.
  होय, समीर एकनिष्ठ व्यक्ती होता.(Yes, he was.)

Back       Next