Was: Negative Answers about State

(होता/ होती/ होते): स्थितीबद्दल नकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण 'वॉज' वापरून स्थितीबद्दल नकारात्मक वाक्यात उत्तर कसे द्यावे हे पाहू.

नकारात्मक उत्तराची रचना

नकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • No, + subject (I/he/ she/ it/ singular noun) + was + not + remaining words
 • नाही, + कर्ता (मी, तो / ती / ते/ अन्य तृतीय एकवचनी नाम) + नव्हता /नव्हती/ नव्हते + उर्वरित शब्द.

थोडक्यात आपण-

 • No, + subject + wasn’t.
 • नाही, + कर्ता + नव्हता /नव्हती/ नव्हते
 • No, he wasn't.
  नाही, तो नव्हता.
 • No, she wasn't.
  नाही, ती नव्हती.

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. No, she was not a girl.
    नाही, ती एक मुलगी नव्हती. (No, she wasn’t.)
 2. No, he was not a boy.
  नाही, तो मुलगा नव्हता. (No, he wasn’t.)
 3. No, Sarika was not happy.
  नाही, सारिका आनंदी नव्हती. (No, she wasn’t.)
 4. No, Balu was not very tired.
  नाही, बालू खूप थकले नव्हते. (No, he wasn’t.)
 5. No, she was not bored. 
  नाही, ती कंटाळलेली नव्हती. (No, she wasn’t.)
 6. No, he was not a peaceful person.
  नाही, तो एक शांत व्यक्ती नव्हता. (No, he wasn’t.)
 7. No, Sameer was not present.
  नाही, समीर उपस्थित नव्हता. (No, he wasn’t.)
 8. No, she was not pleased.
  नाही, ती खूप आनंदी नव्हती. (No, she wasn’t.)
 9. No, he was not extremely sorry.
  नाही, त्याला अत्यंत खेद नव्हता. (No, he wasn’t.)
 10. No, my brother was not surprised.
  नाही, माझा भाऊ आश्चर्यचकित झालेला नव्हता. (No, he wasn’t.)
 11. No, her sister was not sad.
  नाही, तिची बहीण दुःखी नव्हती. (No, she wasn’t.)
 12. No, she was not thirsty.
  नाही, ति तहानलेली नव्हती. (No, it wasn’t.)
 13. No, he was not frightened.
    नाही, तो घाबरलेला नव्हता. (No, it wasn’t.)
 14. No, she was not eighteen years old.
  नाही, ती अठरा वर्षांची नव्हती. (No, she wasn’t.)
 15. No, Nayana was not seventeen.
  नाही, नयना सतरा वर्षांची नव्हती. (No, she wasn’t.)
 16. No, he was not an older person.
  नाही, तो एक वृद्ध व्यक्ती नव्हता. (No, he wasn’t.)
 17. No, the teacher was not angry.
  नाही, शिक्षक रागावलेले नव्हते. (No, she/he wasn’t.)
 18. No, he was not mischievous.
  नाही, तो खोडकर नव्हता. (No, it wasn’t.)
 19. No, his father was not a tragic person.
  नाही, त्याचे वडील त्रासदायक व्यक्ती नव्हते.(No, he wasn’t.)
 20. No, her mother was not superstitious.
  नाही, तिची आई अंधश्रद्धाळू नव्हती. (No, she wasn’t.)
 21. No, she was not innocent.
  नाही, ती निर्दोष नव्हती. (No, she wasn’t.)
 22. No, Saumya was not helpful.
  नाही, सौम्या मदतशील नव्हती. (No, she wasn’t.)
 23. No, he was not active.
  नाही, तो सक्रिय नव्हता. (No, he wasn’t.)
 24. No, she was not helpful.
  नाही, ती खूप मदतशील नव्हती. (No, she wasn’t.)
 25. No, Anand was not talented.
  नाही, आनंद हुशार नव्हता. (No, it wasn’t.)
 26. No, he was not handsome.
  नाही, तो देखणा नव्हता. (No, it wasn’t.)
 27. No, she was not gorgeous.
  नाही, ती फार सुंदर नव्हती. (No, she wasn’t.)
 28. No, the motorman was not very cautious.
  नाही, आगगाडीचा चालक अतिशय सावध नव्हता. (No, he wasn’t.)
 29. No, he was not a comic person.
  नाही, तो एक विनोदी व्यक्ती नव्हता. (No, it wasn’t.)
 30. No, Sameer was not a loyal person.
  नाही, समीर एकनिष्ठ व्यक्ती नव्हता. (No, he wasn’t.)

Back          Next