Body Parts 

शरीराचे अवयव

 1. Eyeball
  बुबुळ
 2. Eyelash
  पापणीचे केस
 3. Eyelid
  पापणी
 4. Cheekbone 
  गालाचे हाड
 5. Moustache 
  मिशी
 6. Beard 
  दाढी
 7. Lobe
  कानाची पाळी
 8. Canine teeth
  सुळे दात
 9. Wisdom tooth
  अक्कलदाढ
 10. Jaw 
  जबडा
 11. Molar 
  चर्वणाचा दात
 12. Mole 
  तीळ
 13. Armpit 
  बगल
 14. Limbs
  हातपाय
 15. Forearm 
  मनगटापासून कोपरापर्यंतचा हात
 16. Fist
  मुठ
 17. Knuckle 
  बोटाच्या सांध्याचे हाड
 18. Index finger
  तर्जनी
 19. Middle finger
  मधले बोट
 20. Ring finger
  अनामिका
 21. Little finger
  करंगळी
 22. Thumb
  अंगठा
 23. Back
  पाठ
 24. Leg
  पाय
 25. Calf
  पोटरी
 26. Ankle
  घोटा
 27. Big toe
  अंगठा
 28. Toenail
  पायाच्या बोटाचे नख
 29. Sole
  पायाचा तळवा (पाऊल)
 30. Heel
  टाच
 31. Skin
  त्वचा

Back        Next

Leave a Comment