Sentences of Consolation

सांत्वनाची वाक्ये

 1. It’s so sad.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  हे खूप वाईट आहे.                   
 2. It’s very mournful.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
     
  हे खूप शोकाकुल आहे.                            
 3. Console her.
   
  तिचे सांत्वन करा.                       
 4. It’s a pity. 
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
   
  ते वाईट आहे.                            
 5. Now it has happened.
     
  आता ते घडले आहे.                    
 6. Now it cannot be changed.
   
  आता ते बदलले जाऊ शकत नाही.             
 7. That’s the way things are.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
   
  गोष्टी अशाच असतात.                
 8. We should endure what cannot be cured. 
  जे बरे होऊ शकत नाही ते आपण सहन केले पाहिजे.                
 9. Have faith in God.
   
  देवावर विश्वास ठेवा.                             
 10. God bless you.
  देव तुम्हाला आशीर्वाद देवो.   
 11. May God bless you.
   
  देव तुम्हाला आशीर्वाद देवो.                         
 12. God is with you. 
   
  देव तुमच्या पाठीशी आहे./देव तुझ्याबरोबर आहे.                            
 13. May God give you the strength to sustain.
  देव तुम्हाला सहन करण्याकरिता बळ देईल.                  
 14. He offered his condolences. 
   
  त्याने /त्यांनी शोक व्यक्त केला.         
 15. I am deeply grieved at the death of his mother.
   
  त्याच्या आईच्या मृत्यू साठी मी मनापासून दु: खी आहे.       
 16. So sad, you met with an accident.
   
  खूप वाईट(वाईट झाले), तुमचा अपघात झाला.        
 17. You lost your foot but say thanks to God for surviving.
   
  आपण आपला पाय गमावला परंतु जगण्याबद्दल देवाचे आभार माना.   
 18. Misfortune will pass soon. 
   
  दुर्दैव लवकरच निघून जाईल.           
 19. What can we do now?
   
  आता आपण काय करू शकतो?                   
 20. We can’t know the things before the mishap.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  दुर्घटना होण्यापूर्वी गोष्टी आपल्याला ठाऊक नसतात.            

BACK          NEXT