Sentences of Consent

संमतीची वाक्ये

 1. You are right.
  आपण बरोबर आहात.            
 2. Absolutely right   
  अगदी बरोबर.                   
 3. It doesn't matter. 
   
  काही फरक पडत नाही.                           
 4. I am with you. 
  मी तुमच्याबरोबर आहे.                                       
 5. As you wish 
  तुमच्या इच्छेनुसार.           
 6. Do as  you wish.
  तुमच्या इच्छेनुसार करा.                                   
 7. As you like
  जसे तुम्हाला आवडेल.                 
 8. Do as you like.
   
  आपल्याला आवडेल तसे करा.                                       
 9. As you please
  तुमच्या  आवडीने.                 
 10. Yes, it’s true.
   
  होय, हे खरं आहे.                     
 11. Nice thinking 
   
  छान विचार.  
 12. I liked it. 
  मला ते आवडले.                               
 13. I’ll follow your teachings.
   
  मी आपल्या शिकवणींचे अनुसरण करेन.                     
 14. It’s very beneficial to me. 
  हे माझ्यासाठी खूप फायदेशीर आहे.                      
 15. I accept your invitation. 
  मी आपले आमंत्रण स्वीकारतो.                        
 16. I am giving my consent to this.
   
  मी यास माझी संमती देत ​​आहे.            
 17. Do you agree with me? 
  आपण माझ्याशी सहमत आहात का?                          
 18. Yes, I agree. 
  होय, मी सहमत आहे.                  
 19. Is this suitable for you? 
   
  हे तुमच्यासाठी योग्य आहे का?                        
 20. Yes, it’s suitable for me.
   
  होय हे माझ्यासाठी योग्य आहे.                        

BACK           NEXT