Negative Sentences

नकारात्मक वाक्ये

 1. Don’t bother.
  त्रास देऊ नका.मूर्खपणाचे बोलू नका.                                      
 2. Don’t cut jokes. 
  विनोद करु नका.                                
 3. Don’t talk nonsense.
   
  मूर्खपणाचे बोलू नका.                          
 4. Never mind.
   
  हरकत नाही.                            
 5. Don't leave me alone. 
  मला एकटे सोडू नका.                               
 6. Never forget. 
  कधीच विसरु नका.            
 7. Don’t worry.
  काळजी करू नका.          
 8. Don’t move. 
  हलवू /हलु नका.                   
 9. I don’t know. 
  मला माहित नाही.
 10. You are not serious about your work.
  आपण आपल्या कामाबद्दल गंभीर नाही. 
 11. Don’t be silly.
   
  मूर्खपणा करू नको.   
 12. I won’t go there. 
   
  मी तिथे जाणार नाही.                               
 13. She won’t come.
  ती येणार नाही.                                  
 14. He doesn't like it.
   
  त्याला ते आवडत नाही.                               
 15. He doesn't keep his promises. 
  तो आपली आश्वासने पाळत नाही.          
 16. He didn't inform me. 
   
  त्याने मला कळवले नाही.                         
 17. He is not at your service. 
   
  तो तुमच्या सेवेत नाही./ तो तुमचा नोकर नाही.    
 18. We couldn't entertain you properly.
   
  आम्ही आपले योग्य आदरातिथ्य करू शकलो नाही. 
 19. It is not easy.
   
  ते सोपे नाही.                    
 20. It is not movable.
   
  ते हलवता येण्याजोगे नाही.                                 

BACK        NEXT