Use of ‘do’

‘डु’ (करणे)चा उपयोग

‘डु’ मी, आम्ही, तु, तुम्ही, ते, किंवा कोणत्याही अनेकवचनी नाम, सर्वनामा सह वापरले जाते.

आपण वर्तमान काळात प्रश्न विचारण्यासाठी मदत करणारे क्रियापद म्हणून 'डू' वापरतो.

आपण 'डू' -

 • मुख्य क्रियापद म्हणून
 • नकारात्मक वाक्य तयार करण्यासाठी
 • प्रश्न विचारण्यासाठी
 • वर्णनाची निश्चितता दर्शविण्यासाठी
 • मुख्य क्रियापद म्हणून

वापरू शकतो.

Use of 'Do' as the Main Verb

आपण कर्त्यानंतर 'डू' मुख्य क्रियापद म्हणून वापरू शकतो.

Formation of a sentence

वाक्याची रचना

वाक्य या  स्वरुपात असेल-

 • Subject (I/we/you/they/any plural number)+ do + remaining words.
 • कर्ता (मी / आम्ही / तु / तुम्ही/ आपण / ते / कोणतेही अनेकवचनी नाम) + करा + उर्वरित शब्द.

आपण 'do' मुख्य क्रियापद म्हणून वाक्याच्या सुरूवातीला वापरू शकतो.

वाक्य या  स्वरुपात असेल-

 • Do + remaining words
 • करा + उर्वरित शब्द

येथे काही उदाहरणे दिली आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

Have a look-

 1. I do it carefully.
  मी ते काळजीपूर्वक करतो.
 2. Do it with concentration.
  ते एकाग्रतेने करा.
 3. We do as you tell.
  तुम्ही सांगता तसे आम्ही करतो.
 4. They do it in the morning.
  ते ते सकाळी करतात.
 5. Do your best.
  पूर्ण प्रयत्न कर.
 6. Do me a favor, please.
  Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 35: Recv failure: Connection reset by peer
  कृपया माझे एक काम करा.
 7. They do well in their exam.
  ते त्यांच्या परीक्षेत चांगले काम करतात.
 8. They do something for me.
  ते माझ्यासाठी काहीतरी करतात.
 9. I do my homework in the evening.
  मी माझा गृहपाठ संध्याकाळी करतो.
 10. We do it according to our convenience.
  आम्ही ते आमच्या सोयीनुसार करतो.
 11. Do as she asks you to do.
  ति  तुम्हाला जसे करण्यास सांगते तसे करा.
 12. You can do well in this situation.
  तुम्ही या परिस्थितीत चांगले काम करू शकता.
 13. I always do research on human behavior.
  मी नेहमीच मानवी वर्तनावर संशोधन करतो.
 14. I do office-work from home now.
  मी आता ऑफिसचे काम घरून करतो.
 15. We do our laundry on Saturday.
  आम्ही शनिवारी आमचे कपडे धुण्याचे काम करतो.
 16. You do nothing on Monday.
  तुम्ही सोमवारी काहीही करत नाही.
 17. They do their homework at night.
  ते त्यांचे गृहकार्य रात्री करतात.
 18. Employees do their work well.
  कर्मचारी त्यांची कामे चांगल्या प्रकारे करतात.
 19. Officers do office work in time.
  अधिकारी कार्यालयीन कामे वेळेच्या आत करतात.
 20. They do a good job.
  ते चांगले काम करतात.
 21. Do it once again.
  ते पुन्हा एकदा करा.
 22. Do as you wish.
  आपल्या इच्छेनुसार करा.
 23. We do our study after lunch.
  आम्ही आमचा अभ्यास दुपारच्या जेवणानंतर करतो.
 24. I do it on my own.
  मी ते स्वतःहून करतो.
 25. They do it properly.
  ते ते योग्य रितीने करतात.
 26. We do well on stage.
  आम्ही व्यासपीठावर चांगले सादरिकरण करतो.
 27. Do it on your own.
  ते तुम्ही स्वतः करा.
 28. Do as I do.
  मी करतो तसे करा.
 29. I do my duty well.
  मी माझे कर्तव्य चांगले पार पाडतो.
 30. We do our best.
  आम्ही आमचे सर्वोत्तम प्रयत्न करतो.

Back        Next

Leave a Comment