Forms of Verb

Forms of Verbs with Verb Examples

 Knowing the Forms of Verb is very necessary to know the tenses. The work of Verb is to give complete sense to sentence.  But Verb is used in its form. According to use of the form of Verb we can get proper sense of the sentence.

There are five forms of Verbs -

  • Present (base form)
  • Past tense
  • Past participle
  • Present participle
  • Infinitive

Some verbs are having  three (present, past, past participle) forms identical.

Some verbs are having  two ( past, past participle) forms identical.

Some verbs are having  three (present, past, past participle) forms different.

We shall take those in tabular form.

Verbs with three forms identical

[table “88” not found /]

 

Go over -

क्रियापदाची रुपे

इंग्रजी मध्ये, क्रियापदाची रुपे परिस्थिती नुसार काहीतरी सांगण्यासाठी वापरले जाते. म्हणून क्रियापदांच्या रुपां बद्दल माहिती असणे अतिशय महत्वाचे आहे.

 

एक नजर-

 

साधा वर्तमान काळ साधा भूतकळ भूतकाळातील कृदंत

काढणे काढला काढलेला

कट कट कट

ठेवणे ठेवले ठेवलेला

येणे आला आलेला

जाणे गेला गेलेला

आणणे आणले आणलेला

साफ करणे साफ केले साफ केलेले

लिहणे लिहिले लिहिलेले

वाचणे वाचले वाचलेले

पहाणे पाहिले पाहिलेले

बसणे बसले बसलेले

फेकणे फेकले फेकलेले

पकडणे पकडले पकडलेले

लढणे लढले लढलेले

विचारणे विचारले विचारलेले

ठेवले ठेवले ठेवलेले

शिकवणे शिकवले शिकवलेले

शिकणे शिकले शिकलेले

पाहणे पाहिले पाहिलेले

उत्तर देणे उत्तर दिले उत्तर दिलेले

गाणे गायले गायलेले

पिणे प्याला प्यालेले

खाणे खाल्ले खाल्लेले

तुटणे तुटले तुटलेले

गाडी चालवणे गाडी चालवलि गाडी चालवलेलि

विसरणे विसरले विसरलेले

विकणे विकले विकलेले

विकत घेणे विकत घेतले विकत घेतलेले

 

पहा-

क्रियापद.

Share this:

2 thoughts on “Forms of Verb”

Comments are closed.