Use of ‘In front of’ in a sentence

 'च्या समोर' चा वाक्यात वापर

 • She parked her car in front of the office of her husband.
 • तिने तिची कार तिच्या पतीच्या कार्यालयासमोर उभी केली.
 • A really fat woman was sitting in front of me and I couldn’t see the stage performance of my son properly.
 • एक अगदीच जाड महिला माझ्या समोर बसली होती आणि मी माझ्या मुलाचा रंगभुमीवरील प्रयोग व्यवस्थित पाहू शकलो नाही.
 • He sat down in front of her table to check the account of last month.
 • गेल्या महिन्याचा हिशेब तपासण्यासाठी तो तिच्या टेबलासमोर बसला.
 • Never argue with your wife in front of children.
 • कधीही मुलांसमोर आपल्या पत्नींसोबत वाद घालू नका.
 • I don’t want you insulting in front of your kids.
 • तुमच्या मुलांसमोर तुमचा अपमान व्हावा अशी माझी इच्छा नाही.
 • I was surprised suddenly seeing him in front of me.
 • त्याला अचानक माझ्या समोर पाहून मला आश्चर्य वाटले.
 • Yesterday, a bike accident took place in front of our office.
 • काल आमच्या कार्यालयासमोर एका दुचाकीचा अपघात झाला.
 • There is a strange man, wandering in front of my house.
 • माझ्या घरासमोर एक विचित्र माणूस भटकत आहे.
 • Don’t open your secrets in front of everyone.
 • प्रत्येकासमोर आपली गुपिते उघडू नका.
 • She kept the fruits on the dining table in front of his eyes.
 • तिने त्याच्या डोळ्यासमोर जेवणाच्या टेबलावर फळं ठेवली.
 • He stood up in front of his boss and gave a presentation.
 • तो त्याच्या साहेबासमोर उभा राहिला आणि सादरिकरण केले.
 • In this corona pandemic, you should keep a safe distance from a person in front of you.
 • या कोरोना महामारीत आपण आपल्या समोरच्या व्यक्तीपासून सुरक्षित अंतर ठेवले पाहिजे.
 • Who is the man standing in front of the office gate?
 • कार्यालयाच्या फाटकासमोर उभा असलेला माणूस कोण आहे?
 • She slapped him at his house in front of his friend.
 • तिने त्याला त्याच्या घरी त्याच्या मित्रासमोर थप्पड मारली.
 • They decided to meet in the hotel in front of the railway station.
 • त्यांनी रेल्वे स्थानकासमोरील हॉटेलमध्ये भेटण्याचे ठरविले.
 • Park your car in the parking space in front of the hotel.
 • हॉटेलसमोर पार्किंगच्या जागेवर आपली कार पार्क करा.
 • She wanted to talk with an agent about the rent but not in front of the owner.
 • तिला अडत्याबरोबर भाड्याबद्दल बोलायचे होते परंतु मालकासमोर नाही.
 • She washed her hand at the basin in front of the inn.
 • तिने खाणावळीसमोरच्या पात्रात हात धुतले.
 • She left the job because the shop owner insulted her in front of the customers.
 • दुकानातील मालकाने ग्राहकांसमोर तिचा अपमान केल्यामुळे तिने नोकरी सोडली.
 • Dorothy was calm because she was afraid to perform a dance in front of the audience.
 • डोरोथी शांत होती कारण ती प्रेक्षकांसमोर नृत्य करण्यास घाबरत होती.
 • There was cold in the hills, so they warmed up in front of the bonfire.
 • डोंगरांमध्ये थंडी होती म्हणून त्यांनी शेकोटीसमोर शेक घेतला.
 • Arun sprawled on the floor in front of the TV.
 • अरुण टीव्हीसमोर फरशीवर पसरला.
 • Swearing in front of the children is not a good thing.
 • मुलांसमोर शपथ घेणे ही चांगली गोष्ट नाही.
 • He couldn’t move as she stopped with her kid under her arm in front of him.
 • ति तिच्या मुलाला कडेवर घेऊन त्याच्या समोर थांबली तेंव्हा तो हलु शकला नाही.
 • Alka swept the courtyard in front of her house.
 • अल्काने तिच्या घरासमोरील अंगण झाडून काढले.
 • The woman stood in front of her was warning not to go ahead.
 • तिच्या समोर उभी असलेली स्त्री पुढे न जाण्याचा इशारा देत होती.
 • She didn’t want to show her distress in front of anyone.
 • तिला आपला त्रास कोणासमोरही दाखवायचा नव्हता.
 • There is a beautiful lake in front of his house.
 • त्याच्या घरासमोर एक सुंदर तलाव आहे.
 • They spend too much time in front of the television.
 • ते दूरदर्शनसमोर बराच वेळ घालवतात.
 • I bought this umbrella at the store in front of the railway station.
 • ही छत्री मी रेल्वे स्थानकासमोरील दुकानातून विकत घेतली.