Use of ‘Am’ to Tell About Continuous Action

 सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल सांगण्यासाठी (am) 'आहे' चा वापर

आपण वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल सांगण्यासाठी 'am' वापरतो. या प्रकरणातआपण वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल 'am' कसे वापरावे ते शिकू.

या वाक्यात, अन्य (दुसऱ्या) क्रियापदासह 'am' वापरला जातो.

या वाक्यांमध्ये आपण मुख्य क्रियापदासह ‘am’ साह्यकारी क्रियापद म्हणून वापरतो.

आपण क्रियापदाच्या कृदंत रूपाचा (-ing) वापर केला पाहिजे. यासाठी आपल्याला क्रियापदाची पाच रुपे माहित असलि पाहिजेत.

यासाठी Forms of verbs आणि Forms of irregular verbs या प्रकरणांचा आधार घ्या.

वाक्याची रचना

या वाक्यांची रचना अशी आहे;

 • I  + am + -ing form of the main verb +remaining words
 • मी  + आहे + मुख्य क्रियापदाचे कृदंत रूप + उर्वरित शब्द.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका-

 1. I am going home.
    मी घरी जात आहे.   ( main verb 'go'+ ing)
 2. I am coming in five minutes.
  मी पाच मिनिटांत येत आहे. (' main verb 'come'+ ing)
 3. I am studying at Mumbai University.
  मी मुंबई विद्यापीठात शिकत आहे. ( main verb 'study'+ ing)
 4. I am teaching English Grammar.
  मी इंग्रजी व्याकरण शिकवित आहे. ( main verb 'teach'+ ing)
 5. I am eating fruit.
  मी फळ खात आहे. ( main verb 'eat'+ ing)
 6. I am brushing my teeth.
  मी माझे दात घासतो आहे. ( main verb 'brush'+ ing)
 7. I am laughing at you.
  मी तुला हसत आहे. (main verb 'laugh'+ ing)
 8. I am crying for your help.
  मी तुमच्या मदतीसाठी ओरडत आहे. (main verb 'cry'+ ing)
 9. I am frying snacks.
  मी खाद्यपदार्थ तळत आहे. (main verb 'fry'+ ing)
 10. I am singing a song.
  मी गाणे गात आहे. (main verb 'sing'+ ing)
 11. I am telling a story.
  मी एक कथा सांगत आहे. (main verb 'tell'+ ing)
 12. I am watching an action movie.
  मी एक कृतीचित्रपट पहात आहे. (main verb 'watch' + ing)
 13. I am writing a drama.
  मी नाटक लिहित आहे.  (main verb 'write'+ ing)
 14. I am feeling well now.
  आता मला बरे वाटत आहे. (main verb 'feel'+ ing)
 15. I am reading a novel.
  मी एक कादंबरी वाचत आहे. (main verb 'read'+ ing)
 16. I am closing the door.
  मी दार बंद करीत आहे. (main verb 'close'+ ing)
 17. I am catching a ball.
  मी चेंडू पकडत आहे. (main verb 'catch'+ ing)
 18. I am playing cricket.
  मी क्रिकेट खेळत आहे. (main verb 'play'+ ing)
 19. I am glorifying it.
  मी त्याचा गौरव करीत आहे. (main verb 'glorify'+ ing)
 20. I am drinking water.
  मी पाणी पित आहे. (main verb 'drink'+ ing)
 21. I am cleaning the house.
  मी घर साफ करत आहे. (main verb 'clean'+ ing)
 22. I am pulling it.
  मी ते खेचत आहे. (main verb 'pull'+ ing)
 23. I am pushing it.
  मी ते ढकलत आहे. (main verb 'push'+ ing)
 24. I am opening the window.
  मी खिडकी उघडत आहे. (main verb 'open'+ ing)
 25. I am booking a ticket.
  मी तिकीट आरक्षित करीत आहे. (main verb 'book'+ ing)
 26. I am standing in front of you.
  मी तुझ्यासमोर उभा आहे. (main verb 'stand'+ ing)
 27. I am sitting in a chair.
  मी खुर्चीवर बसत आहे. (main verb 'sit'+ ing)
 28. I am enjoying the match.
  मी एक सामन्याचा आनंद घेत आहे. (main verb 'enjoy'+ ing)
 29. I am cooking for my kids.
  मी माझ्या मुलांसाठी स्वयंपाक करीत आहे. (main verb 'cook'+ ing)
 30. I am wandering out of my house.
  मी माझ्या घराबाहेर भटकत आहे. (main verb 'wander'+ ing)

Back          Next