Use of Have: Affirmative Answers about Possession

Have (आहे)चा वापर: मालकी असण्याविषयी सकारात्मक उत्तरे

आपण वर्तमानकाळातील मालकी असण्याविषयी सकारात्मक उत्तरे देण्यासाठी have 'आहे' चा वापर करतो.

सकारात्मक उत्तराची रचना

The formation of an affirmative answer is as;

have (आहे) चा वापर करून सकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • Yes, + subject + have + remaining words.
 • होय, + कर्ता (मी / आम्ही / तू/ तूम्ही आणि 'ते' किंवा अन्य अनेकवचनी नाम) + चे आहे + क्रियापदाचे मूलभूत रूप + उर्वरित शब्द

In brief, we can say as;

 • Yes, + subject + have.

थोडक्यात, आपण,

 • होय, +कर्ता + आहेत.

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Yes, I have a book with pictures.
  होय, माझ्याकडे चित्र असलेले पुस्तक आहे. (Yes, I have.)
 2. Yes, we have six notebooks in our cupboard.
  होय, आमच्याकडे आमच्या कपाटात सहा वह्या आहेत. (Yes, we have.)
 3. Yes, you have a new calendar on a wall.
  होय, तुमच्याकडे भिंतीवर एक नवीन दिनदर्शिका आहे. (Yes, you have.)
 4. Yes, they have a CPU with a graphic card.
  होय, त्यांच्याकडे ग्राफिक कार्ड असलेले सीपीयू आहे. (Yes, they have.)
 5. Yes, I have too much homework.
  होय, मला खूप गृहपाठ/ गृहकार्य आहे.(Yes, I have.)
 6. Yes, we have a shoe rack with a blue cover.
  होय, आमच्याकडे निळ्या रंगाचे आवरण असलेले बुटांचे कपाट आहे.  (Yes, we have.)
 7. Yes, you have an artistic viewpoint.
  होय, तुम्हाला कलात्मक दृष्टीकोन आहे. (Yes, you have.)
 8. Yes, I have a sister two years younger than me.
  (relationship) होय, मला माझ्यापेक्षा दोन वर्षांनी लहान एक बहीण आहे. (नाते)(Yes, I have.)
 9. Yes, I have a green skirt with white patches.
  होय, माझ्याकडे पांढरे ठिपके असलेला एक हिरवा घागरा (स्कर्ट) आहे. (Yes, I have.)
 10. Yes, you have a blue shirt with a polo collar.
  होय, तुला पोलो कॉलरचा निळा शर्ट आहे. (Yes, you have.)
 11. Yes, they have five files of card paper.
  होय, त्यांच्याकडे कागदाच्या कपटाच्या पाच फाईल्स आहेत.(Yes, they have.)
 12. Yes, I have a headache since morning. (physical feeling)
   मला सकाळपासूनच डोकेदुखी आहे. (शारीरिक भावना) (Yes, I have.)
 13. Yes, you have backache due to the overriding of a bicycle.
  होय, तुम्हाला सायकलच्या अति वापरामुळे पाठदुखी आहे. (Yes, you have.)
 14. Yes, we have our own cricket kit.
  होय, आमच्याकडे स्वतः चा क्रिकेट संच आहे. (Yes, we have.)
 15. Yes, they have a water tank in their house.
  होय, त्यांच्या घरात पाण्याची टाकी आहे.(Yes, they have.)
 16. Yes, I have a meeting at 2 pm today.
  होय, आज दुपारी दोन वाजता माझी बैठक आहे.   .(Yes, I have.)
 17. Yes, we have two bedrooms flat in that building.
  होय, त्या इमारतीत आमचा दोन शय्यागृह असलेला फ्लॅट आहे.(Yes, we have.)
 18. Yes, you have an iPhone to use for shooting that event.
  होय, त्या कार्यक्रमाच्या चित्रणात वापर करण्यासाठी तुमच्याकडे आयफोन आहे. (Yes, you have.)
 19. Yes, they have a white car.
  होय, त्यांच्याकडे पांढरी कार आहे. (Yes, they have.)
 20. Yes, nurses have a difficult job.
  होय, परिचारिकांना कठीण काम आहे/ असते. (Yes, they have.)
 21. Yes, teachers have a vacation for one month.
  होय, शिक्षकांना एक महिन्याची सुट्टी आहे/ असते.
 22. Yes, those boys have blue dresses.
  होय, त्या मुलांना निळे कपडे आहेत.(Yes, they have.)
 23. Yes, birds have wings.
  होय, पक्ष्यांना पंख असतात. (Yes, they have.)
 24. Yes, animals have tails.
  होय, प्राण्यांना शेपट्या आहेत/ असतात.(Yes, they have.)
 25. Yes, squirrels have bushy tails.
  होय, खारींना झुबकेदार शेपटी असते.(Yes, they have.)
 26. Yes, I have a new black jersey.
  होय, माझ्याकडे एक नवीन काळी जर्सी आहे. (Yes, I have.)
 27. Yes, you have a new haircut today.
  होय, आज तु केस नवीन पद्धतिने कापले. (Yes, you have.)
 28. Yes, they have a football match next week.
  होय, पुढच्या आठवड्यात त्यांचा फुटबॉलचा सामना आहे.(Yes, they have.)
 29. Yes, I have a big assignment this week.
  होय, या आठवड्यात मला नेमून दिलेले एक मोठे काम आहे. (Yes, I have.)
 30. Yes, they have two cotton bags.
  होय, त्यांच्याकडे दोन कापडी पिशव्या आहेत.(Yes, they have.)

Back        Next