Sentences Used in Daily Life

दैनंदिन जिवनात वापरली जाणारी वाक्ये

 1. Do but think over it.
  करा परंतु त्यावर विचार करा.
 2. You do go rather for a settlement.
   आपण त्याऐवजी समझोत्यासाठी जावे.
 3. Rarely does it happen.
  असे क्वचितच घडते.
 4. Nothing doing there.
  तेथे सगळेच सामसूम आहे.
 5. He is a do-nothing guy.
  तो रिकामटेकडा माणुस आहे.
 6. Do by favour for me.
  माझ्यासाठी मेहेरबानी म्हणून कर.
 7. Do to favour and be satisfied.
  उपकार करायचे म्हणून कर आणि समाधानी राहा.
 8. Do up your shirt buttons.
  शर्टची बटणे लाव.
 9. He did up the curtain so skilfully.
  त्याने इतका कुशलतेने पडदा गुंडाळला.
 10. It does him credit in the office.
  त्यामुळे कार्यालयात त्याची वाहवा होते.
 11. It does credit to his position at the workplace.
  कामाच्या ठिकाणी ते त्याच्या हुद्द्याला शोभून दिसते.
 12. You arranged the things so beautifully.
  तुम्ही  वस्तु खुप सुंदर पद्धतीने मांडल्या.
 13. I will not be caught again. I will take care of it.
  मी पुन्हा पकडले जाणार नाही. मी याची काळजी घेईन.
 14. The computer should not be overworked in hot weather.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  गरम हवामानात संगणकावर वाजवीपेक्षा जास्त वेळ काम करू नये.
 15. Should I see him again to solve that issue?
  हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मी त्याला पुन्हा भेटावे का?
 16. They should not have made so much noise for so less money.
  त्यांनी एवढयाशा पैशांसाठी इतका आरडाओरडा करायला नको होता.
 17. Listening to the binaural beats should please you.
  तुला द्विकर्णी ताल ऐकायला आवडेल.
 18. Shouldn’t you have been more careful in that situation?
  तु अशा परिस्थितीत जरा जपून वागायला नको होते का?
 19. I should be leaving now for my hometown.
  माझी गावी निघायची वेळ झाली.
 20. I would I were a prime minister.
  मी पंतप्रधान असायला हवे होते असे मला वाटते.
 21. Would it were otherwise
  असे नसते  तर बरे झाले असते.
 22. When younger, I would swim every morning in the nearest lake.
  लहान असताना मी दररोज सकाळी जवळच्या तळ्यात पोहत असे.
 23. The crow would not stop crying.
  कावळा ओरडायचा थांबेना.
 24. She would not go any further.
  ती एक पाऊलही पुढे जाणार नाही.
 25. He would like to stay at home in this pandemic time.
  या महामारीच्या वेळी तो घरी राहू इच्छितो.
 26. You had better go your home.
  तु तुझ्या घरी गेलेलेच बरे.
 27. I would much rather not present for the meeting.
  मीटिंगला उपस्थित राहू नये असेच मला वाटते.
 28. I had rather go.
  मला जावेसे वाटते.
 29. I would sooner participate in the dance competition.
  त्यापेक्षा मी नृत्य स्पर्धेत भाग घेईन.
 30. He had better speak the truth.
  त्याने खरे बोलावे हेच उत्तम.

Back        Next