Teacher and Students

शिक्षक आणि विद्यार्थी

Always there is a discussion between a science teacher and students in a class.

नेहमी विज्ञान शिक्षक आणि विद्यार्थ्यां दरम्यान वर्गामधे चर्चा होत असते.

Have a look-

एक नजर टाका-

 • Teacher: Good morning, students.
 • शिक्षिका: सुप्रभात विद्यार्थ्यांनो.
 • Student (all): Good morning madam.
 • विद्यार्थी (सर्व): सुप्रभात मॅडम.
 • Teacher: Students, exams will be started soon.
 • शिक्षिका: विद्यार्थ्यांनो, परीक्षा लवकरच सुरु होणार आहे.
 • Student: When can we get the exam timetable?
 • विद्यार्थी: आम्हाला परीक्षेचे वेळापत्रक कधी मिळू शकते ?
 • Teacher: You will get it today. See on the notice board and write it down.
 • शिक्षिका: तुम्हाला ते आज मिळेल. सुचनाफलकावर पहा आणि ते लिहून घ्या.
 • Student: Yes, madam.
 • विद्यार्थी: होय मॅडम.
 • Teacher: There will be practical exams before theory. You should complete the practical books with the teacher’s sign.
 • शिक्षिका: सिद्धांतीक / लेखी परीक्षे आधी प्रात्यक्षिक परीक्षा असेल. तुम्ही प्रात्यक्षिकाची वही शिक्षकसही सह पूर्ण केली पाहिजे.
 • Student: When should we submit those for signs?
 • विद्यार्थी: आम्ही त्या सहीसाठी कधी सादर कराव्या?
 • Teacher: Within four days, the diagrams should be neat and clean.
 • शिक्षिका: चार दिवसांच्या आत. आकृत्या व्यवस्थित आणि स्वच्छ असाव्यात.
 • Student: Should the diagrams be labeled?
 • विद्यार्थी: आकृत्या नावे दिलेली असली पाहिजेत  का?
 • Teacher: Obviously! You should be proper at observation tables, calculations, and conclusions as well.
 • शिक्षिका: साहजिकच!तुमचे निरीक्षण तक्ते, गणिते आणि निष्कर्ष देखील बरोबर असले पाहिजेत.
 • Student:  Yes madam.
 • विद्यार्थी: होय मॅडम.
 • Teacher: Do you know the distribution of marks between theory, and the practical exam? 
 • शिक्षिका: तुम्हाला लेखी आणि प्रात्यक्षिक परीक्षेमधील गुणांचे वितरण माहीत आहे का?
 • Student: Yes madam, 80, and 20
 • विद्यार्थी: होय मॅडम, 80 आणि 20. 
 • Teacher: Yes right. In the practical, you can score out of marks.
 • शिक्षिका: होय बरोबर. प्रात्यक्षिकमधे तुम्ही पैकी च्या पैकी गुण मिळवू शकता.
 • Student: So nice
 • विद्यार्थी: किती छान
 • Teacher: But it is up to you, depends on your performance. You should complete your experiment neatly and correctly. You should know the apparatus used for that particular experiment.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
 • शिक्षिका: पण ते तुमच्यावर आहे, तुमच्या कृतीवर अवलंबून आहे. तुम्ही तुमचा प्रयोग सुबकपणे आणि योग्यरित्या पूर्ण केला पाहिजे. त्या विशिष्ट प्रयोगासाठी वापरलेले उपकरण तुम्हाला माहित असले पाहिजे.
 • Student: Yes, mam, we know the apparatus. We shall complete the experiment correctly. You taught us so nicely. So, we don’t have any difficulty.
 • विद्यार्थी: होय, मॅम, आम्हाला उपकरण माहित आहे. आम्ही प्रयोग अचूकपणे पूर्ण करू. तुम्ही आम्हाला इतके छान शिकवले. म्हणुन, आम्हाला कोणतीही अडचण नाही.
 • Teacher: Only completing the experiment is not sufficient. You should write the procedure that you have done step by step. At last, you should write a conclusion of that experiment.
 • शिक्षिका: केवळ प्रयोग पुर्ण करणे पुरेसे नाही. तुम्ही चरण-दर-चरण केलेली प्रक्रिया लिहायला पाहिजे. शेवटी, तुम्ही त्या प्रयोगाचा निष्कर्ष लिहिला पाहिजे.
 • Student: Ma’am, shall we lose marks if we don’t write a conclusion?
 • विद्यार्थी: मॅडम, आम्ही एखादा निष्कर्ष लिहित नाही तर आम्ही गुण गमावू का?
 • Teacher: Yes, of course. So be serious about your studies and don’t lose marks.
 • शिक्षिका: होय, नक्कीच. म्हणून आपल्या अभ्यासाबद्दल गंभीर रहा आणि गुण गमावू नका.
 • Student: Yes, madam, we shall discuss with each other and do our best.
 • विद्यार्थी: होय मॅडम, आम्ही एकमेकांशी चर्चा करू आणि आमचे सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करू.
 • Teacher: Here you are! All the best.
 • शिक्षिका: बरोब्बर! तुम्हाला शुभेच्छा.
 • Student: Thank you madam.
 • विद्यार्थी: धन्यवाद मॅडम

Back        Next