Use of Were: Questions about State

'होतो/होता/ होती/ होते' (वअ/वअर) चा वापर: स्थितीविषयी प्रश्न

आता आपण 'वअ' चा वापर करुन भूतकाळातील स्थितीबद्दल प्रश्न कसा तयार करावा ते पाहू.

प्रश्नाची रचना

प्रश्न विचारण्यासाठी च्या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Were + subject (we/ you/ they /plural number) + remaining words+ question mark(?)
 • होता/ होती/ होते (were) + कर्ता (आम्ही /तू /तूम्ही/ ते/ कोणतेही अनेकवचनी नाम)  + उर्वरित शब्द + प्रश्न चिन्ह (?)

येथे काही उदाहरणे आहेत.रचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

  1. Were we students?
   आम्ही विद्यार्थी होतो का?
  2. Were you a student?
   तु विद्यार्थी होतास का?
  3. Were you the students?
   तुम्ही विद्यार्थी होता का?
  4. Were they students?
   ते विद्यार्थी होते का?
  5. Were his sisters very sad?
   त्याच्या बहिणी खूप दुःखी होत्या का?
  6. Were the boys pleased?
   मुले खूश होती का?
  7. Were they creative?
   ते सर्जनशील होते का?
  8. Were you tired?
   तुम्ही थकलेले होता का?
  9. Were we tired?
   आम्ही थकलेलो होतो का?
  10. Were they happy?
   ते आनंदी होते का?
  11. Were her siblings happy?
   तिचे भावंड आनंदी होते का?
  12. Were they surprised?
   ते आश्चर्यचकित झालेले होते का?
  13. Were we a family?
   आपण /आम्ही कुटुंब होतो का?
  14. Were we extremely sorry?
   आम्हाला अत्यंत खेद होता का?
  15. Were they liars?
   ते खोटे बोलणारे होते का?
  16. Were the girls beautiful?
   मुली सुंदर होत्या का?
  17. Were we thirsty?
   आम्ही तहानलेलो होतो का?
  18. Were the students well dressed?
   विद्यार्थी चांगल्या कपड्यात होते का?
  19. Were we hungry?
   आम्ही भुकेले होतो का?
  20. Were you ten years old?
   तु दहा वर्षांचा होतास का? / आपण दहा वर्षांचे होता का?
  21. Were they on time?
   ते वेळेवर होते का?
  22. Were you wrong?
   तुझे चूक होते का?
  23. Were they joyful?
   ते आनंदित होते का?
  24. Were they superstitious?
   ते अंधश्रद्धाळू होते का?
  25. Were we innocent?
   आम्ही निर्दोष / निष्पाप होतो का?
  26. Were you smart?
   तुम्ही हुशार होता का?
  27. Were they rude?
   ते उद्धट होते का?
  28. Were they frightened?
   ते घाबरलेले होते का?
  29. Were we polite?
   आम्ही सभ्य होतो का?
  30. Were all servants loyal?
   सर्व सेवक निष्ठावान होते का?

    Back          Next