Were: Negative Answers about State

‘वअ/वअर’: स्थितीबद्दल नकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण ‘वअ/वअर’ वापरून स्थितीबद्दल नकारात्मक वाक्यात उत्तर कसे द्यावे हे पाहू.

नकारात्मक उत्तराची रचना

नकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • No, + subject (we/you/they)  + were not + remaining words.
 • नाही, + कर्ता (आम्ही /तू /तूम्ही/ ते/कोणतेही अनेकवचनी नाम ) + नव्हतो/ नव्हता /नव्हती/ नव्हते + उर्वरित शब्द.

किंवा थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • No, + subject + weren’t.
 • नाही, + कर्ता + नव्हतो/ नव्हता /नव्हती/ नव्हते

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. No, we were not students.
  नाही, आम्ही विद्यार्थी नव्हतो. (No, we weren’t.)
 2. No, you were not a student.
  नाही, तु विद्यार्थी नव्हतास. (No, you weren’t.)
 3. No, you were not the students.
  नाही, तुम्ही विद्यार्थी नव्हता. (No, you weren’t.)
 4. No, they were not students.
  नाही, ते विद्यार्थी नव्हते. (No, they weren’t.)
 5. No, his sisters were not very sad.
  नाही, त्याच्या बहिणी खूप दुःखी नव्हत्या.(No, they weren’t.)
 6. No, the boys were not pleased.
  नाही, मुले खूश नव्हती. (No, they weren’t.)
 7. No, they were not creative.
  नाही,ते सर्जनशील नव्हते. (No, they weren’t.)
 8. No, you were not tired.
  नाही, तुम्ही थकलेले नव्हता. (No, you weren’t.)
 9. No, we were not tired.
  नाही, आम्ही थकलेलो नव्हतो. (No, we weren’t.)
 10. No, they were not happy.
  नाही, ते आनंदी नव्हते. (No, they weren’t.)
 11. No, her siblings were not happy.
  नाही, तिचे भावंड आनंदी नव्हते. (No, they weren’t.)
 12. No, they were not surprised.
  नाही, ते आश्चर्यचकित झालेले नव्हते. (No, they weren’t.)
 13. No, we were not a family.
  नाही, आपण /आम्ही कुटुंब नव्हतो. (No, we weren’t.)
 14. No, we were not extremely sorry.
  नाही, आम्हाला अत्यंत खेद नव्हता. (No, we weren’t.)
 15. No, they were not liars.
  नाही, ते खोटे बोलणारे नव्हते. (No, they weren’t.)
 16. No, the girls were not beautiful.
  नाही, मुली सुंदर नव्हत्या. (No, they weren’t.)
 17. No, we were not thirsty.
  नाही, आम्ही तहानलेलो नव्हतो. (No, we weren’t.)
 18. No, the students were not well dressed.
  नाही, विद्यार्थी चांगल्या कपड्यात नव्हते.(No, they weren’t.)
 19. No, we were not hungry.
  नाही, आम्ही भुकेले नव्हतो. (No, we weren’t.)
 20. No, you were not ten years old.
  नाही, तु दहा वर्षांचा नव्हतास. / नाही, आपण दहा वर्षांचे नव्हता. (No, you weren’t.)
 21. No, they were not on time.
  नाही, ते वेळेवर नव्हते.
  (No, they weren’t.)
 22. No, you were not wrong.
  नाही, तुझे चूक नव्हते. (No, you weren’t.)
 23. No, they were not joyful.
  नाही, ते आनंदित नव्हते. (No, they weren’t.)
 24. No, they were not superstitious.
  नाही, ते अंधश्रद्धाळू नव्हते. (No, they weren’t.)
 25. No, we were not innocent.
  नाही, आम्ही निर्दोष / निष्पाप नव्हतो. (No, we weren’t.)
 26. No, you were not smart.
  नाही, तुम्ही हुशार नव्हता. (No, you weren’t.)
 27. No, they were not rude.
  नाही, ते उद्धट नव्हते. (No, they weren’t.)
 28. No, they were not frightened.
  नाही, ते घाबरलेले नव्हते. (No, they weren’t.)
 29. No, we were not polite.
  नाही, आम्ही सभ्य नव्हतो. (No, we weren’t.)
 30. No, all servants were not loyal.
  नाही, सर्व सेवक निष्ठावान नव्हते. (No, they weren’t.)

  Back          Next