Use of Am: Negative Answers About State

अ‍ॅम: स्थितीबद्दल नकारात्मक उत्तरे

या धड्यात, आपण नकारात्मक उत्तरांमध्ये am वापरायला शिकू. ही नकारात्मक उत्तरे सध्याच्या स्थितीबद्दल आहेत. आता आपण नकारात्मक वाक्यात उत्तर देऊ.

उत्तर-नकारात्मक उत्तरांचा वापर

Formation of a sentence /वाक्याची रचना

नकारात्मक उत्तर देत असतानाआपण असे वाक्य तयार केले पाहिजे-

 • No, + I + am not + other words
 • नाही + मी + नाही + उर्वरित शब्द

किंवा

 • No, + I + am not
 • नाही + मी नाही      

थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • No, I am not.
  नाही, मी नाही.

or    किंवा

 • No, I ain't.
  मी नाही.

असे म्हणू शकतो.

Examples: उदाहरणे

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

♦ वाचा, ऐका आणि म्हणण्याचा सराव करा.

 1. No, I am not a girl. 
  नाही, मी मुलगी नाही.
   (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 2. No, I am not a boy.
  नाही, मी मुलगा नाही. 
  (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 3. No, I am  not clever.  
  नाही, मी हुशार नाही.  (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 4. No, I am not polite.  
  नाही, मी नम्र  नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 5. No, I am not happy. 
  नाही, मी आनंदी नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 6. No, I am not so tired.
  नाही, मी खूप थकलो नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 7. No, I am not bored.
  नाही, मी कंटाळलो नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 8. No, I am not a peaceful person. 
  नाही, मी एक शांत व्यक्ती नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 9. No, I am not present. 
  नाही, मी उपस्थित नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 10. No, I am not absent
  नाही, मी अनुपस्थित नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 11. No, I am not beautiful. 
  नाही, मी सुंदर नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 12. No, I am not handsome. 
  नाही, मी देखणा नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 13. No, I am not pleased. 
  नाही, मी खूप आनंदी नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 14. No, I am not so sorry.
  नाही, मला अत्यंत खेद (फार वाईट) वाटत नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मला नाही.)
 15. No, I am not surprised. 
  नाही, मी आश्चर्यचकित झालो नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 16. No, I am not sad. 
  नाही, मी दुःखी नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 17. No, I am not thirsty. 
  नाही, मी तहानलेली नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 18. No, I am not scared. 
  नाही, मी घाबरलेलो नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 19. No, I am not eighteen years old. 
  नाही, मी अठरा वर्षांची नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 20. No, I am not seventeen. 
  नाही, मी सतरा वर्षांचा नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 21. No, I am not an old person. 
  नाही, मी वृद्ध व्यक्ती नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 22. No, I am not angry. 
  नाही, मी रागावलेलो नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 23. No, I am not cool. 
  नाही, मी छान/मस्त नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 24. No, I am not a tragic person. 
  नाही, मी त्रासदायक व्यक्ती नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 25. No, I am not superstitious. 
  नाही, मी अंधश्रद्धाळू नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 26. No, I am not open minded. 
  नाही, मी मोकळया मनाची नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 27. No, I am not brave. 
  नाही, मी शूर नाही. (थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 28. No, I am not shy. 
  नाही, मी लाजाळू नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 29. No, I am not jealous. 
  नाही, मी मत्सरी नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)
 30. No, I am not strong. 
  नाही, मी खंबीर नाही.(थोडक्यात -No, I am not.नाही, मी नाही.)

BACK                                     NEXT