Use of Doesn’t Have in Negative Sentences about Action to Do

करण्याच्या कृतीबद्दल नकारात्मक वाक्यात 'नाही' चा वापर

‘doesn't have’ is used to explain the action not to do in the present. 

‘doesn't have’ चा उपयोग सद्यस्थितीत न करण्याची कृती स्पष्ट करण्यासाठी केला जातो.

वाक्यरचना

The formation of a negative sentence is as;

नकारात्मक वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Subject (he/she/it/any singular noun)+ doesn’t have to  + base form of verb + remaining words.
 • कर्ता (तो /ती / 'ते'  किंवा अन्य एकवचनी नाम) + चे नाही/करावे लागत नाही  + क्रियाप दाचे मूलभूत रूप + उर्वरित शब्द.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

Let's have a look-

चला एक नजर टाकूया-

 1. She doesn’t have to finish her homework.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तिला तिचे गृहकार्य पूर्ण करायचे / करावे लागत नाही.
 2. He doesn’t have to cut down his expenses.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्याला त्याचा खर्च कमी करायचा / करावा लागत नाही.
 3. She doesn’t have to provide further information to her boss.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तिला तिच्या मालकास पुढील माहिती प्रदान करायची / करावी लागत नाही.
 4. He doesn’t have to write an essay about the rainy season.
   पावसाळ्याविषयी त्याला एक निबंध लिहावा लागतो/ लिहायचा नाही.
 5. He doesn’t have to buy black pants for his brother.
  त्याला  त्याच्या भावासाठी काळी पॅन्ट खरेदी करावी लागते/करायची नाही.
 6. She doesn’t have to submit the documents of the project.
  तिला प्रकल्पाची कागदपत्रे सादर करावी लागत/ करायची नाही.
 7. He doesn’t have to collect the debris from a courtyard.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्याला अंगणातून कचरा गोळा करायचा / करावा लागत  नाही.
 8. Sanika doesn’t have to obey her mother at any cost.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
   सानिकाला कोणत्याही किंमतीत तिच्या आईची आज्ञा पाळायची /  पाळावी लागत नाही.
 9. She doesn’t have to perform a Bhangra dance on stage.
  तिला स्टेजवर भांगडा नृत्य सादर करायचे नाही.
 10. She doesn’t have to paint her house with pink colour.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तिला गुलाबी रंगाने तिचे घर रंगवायचे नाही.
 11. Saurabh doesn’t have to clean my house today.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  सौरभला आज माझे घर स्वच्छ करावे लागत नाही.
 12. She doesn’t have to visit the place of my work.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तिला माझ्या कामाच्या ठिकाणी भेट द्यावी लागत नाही.
 13. It doesn’t have to feed its two offspring.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यास त्याच्या दोन पिलांना खाऊ घालावे लागत नाही.
 14. A waitress doesn’t have to reach the hotel by 11 am.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या महिलेला सकाळी 11 वाजेपर्यंत हॉटेलमध्ये पोहोचायचे नाही.
 15. She doesn’t have to complete her work in the office.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तिला तिचे काम कार्यालयात पूर्ण करावे लागत नाही.
 16. He doesn’t have to discuss his work with his boss.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्याला त्याच्या कामाची चर्चा त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्या बरोबर करावी लागत नाही.
 17. She doesn’t have to write a drama for the annual function of a college.
  तिला महाविद्यालयाच्या वार्षिक कार्यक्रमासाठी नाटक लिहावे लागत नाही.
 18. A player doesn’t have to play with dedication.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  खेळाडूला समर्पणाने खेळावे लागत नाही.
 19. He doesn’t have to achieve his goal.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्याला आपले ध्येय गाठायचे नाही.
 20. She doesn’t have to survive for her two kids.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तिला तिच्या दोन मुलांसाठी जगायचे नाही.
 21. A bird doesn’t have to search for its food.
  पक्ष्याला त्याचे अन्न शोधावे लागत नाही.
 22. A worker doesn’t have to work to earn money.
  कामगाराला पैसे मिळवण्यासाठी काम करावे लागत नाही.
 23. An actor doesn’t have to perform well in the film.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  अभिनेत्याला चित्रपटात उत्तम अभिनय करावा लागत नाही.
 24. A horse doesn’t have to pull a cart.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  घोड्याला गाडी ओढायची नाही.
 25. A mother doesn’t have to take care of her child.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  आईला आपल्या मुलाची देखभाल करावी लागत नाही.
 26. A doctor doesn’t have to treat the patients.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  डॉक्टरला रूग्णांवर उपचार करावे लागत नाही.
 27. She doesn’t have to try her best to achieve her goal.
  आपले ध्येय गाठण्यासाठी तिला सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागत नाही.
 28. Sonali herself doesn’t have to drive her car.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  सोनालीला स्वत:लाच गाडी चालवायची नाही.
 29. A bird doesn’t have to build its nest.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  पक्ष्याला त्याचे घरटे बांधावे लागत नाही.
 30. Sangeeta doesn’t have to study well to score more.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  अधिक गुण मिळवण्यासाठी संगीताला चांगला अभ्यास करावा लागत नाही.

                          Back        Next