Good Manners

शिष्टाचार

 जेव्हा आपण इतरांशी बोलतो, तेव्हा आपण बोलताना काही शिष्टाचारांचे अनुसरण आपल्या भाषेतील काही शब्द वापरून करतो; जसे-

 1. Please
  कृपया                              
 2. Thanks 
  धन्यवाद
 3. Thank you
  धन्यवाद
 4. Thank you very much. 
  खूप आभारी आहे.
 5. No, thanks 
  नाही, धन्यवाद
 6. Welcome
  स्वागत आहे
 7. You’re welcome.
  आपले स्वागत आहे.
 8. My pleasure
  माझे सौभाग्य
 9. No mention
  काही हरकत नाही. 
 10. It’s fine.
  बरे आहे. 
 11. It’s all right.
  सगळे ठीक आहे.
 12. With great pleasure
  मोठ्या आनंदाने
 13. Yes, you are welcome.
  होय, आपले स्वागत आहे.
 14.  After you
  प्रथम आपण
 15. Allow me.
  मला परवानगी द्या.
 16. May I help you?
  मी तुम्हाला काहि मदत करू शकतो का?
 17. May I come in, please?
  मी कृपयाआत येऊ का?  
 18. Yes, please come in.
  होय कृपया आत या. 
 19. Of course, you may!
  अर्थात, आपण करू शकता!
 20.   Excuse me.
  मला माफ करा.
 21.  Goodbye students!
  गुडबाय विद्यार्थ्यांनो!
 22.  Goodbye Children!
  गुडबाय मुलांनो!
 23.   Bye, bye!
  बाय, बाय!
 24.   Farewell, dear!
  निरोप घेतो, प्रिये!

Go over-

              BACK                         NEXT