Use of ‘Has to’: Affirmative Answers about Action

Has to(चे आहे)चा वापर: करण्याच्या कृतीविषयी सकारात्मक उत्तरे

आपण करण्याच्या कृतीविषयी सकारात्मक उत्तरे देण्यासाठी has to 'चे आहे' चा वापर करतो.

सकारात्मक उत्तराची रचना

has to (चे आहे) चा वापर करून सकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • Yes, + subject (he/she/it/any singular noun) + has to + base form of verb + remaining words.
 •  होय,+ कर्ता (तो /ती / 'ते'  किंवा अन्य एकवचनी नाम) + चे आहे/वे लागते + क्रियापदाचे मूलभूत रूप + उर्वरित शब्द.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Yes, she has to finish her homework.
  होय, तिला तिचे गृहकार्य पूर्ण करायचे आहे/ करावे लागते.
 2. Yes, he has to cut down his expenses.
  होय, त्याला त्याचा खर्च कमी करायचा आहे/ करावा लागतो.
 3. Yes, she has to provide further information to her boss.
  होय, तिला तिच्या मालकास पुढील माहिती प्रदान करायची आहे/ करावी लागते.
 4. Yes, he has to write an essay about the rainy season.
  होय, पावसाळ्याविषयी त्याला एक निबंध लिहावा लागतो/ लिहायचा आहे.
 5. Yes, he has to buy black pants for his brother.
  होय, त्याला त्याच्या भावासाठी काळी पॅन्ट खरेदी करावी लागते/करायची आहे.
 6. Yes, she has to submit the documents of the project.
  होय, तिला प्रकल्पाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात/ करायची आहेत.
 7. Yes, he has to collect the debris from a courtyard.
  होय, त्याला अंगणातून कचरा गोळा करायचा आहे/ करावा लागतो.
 8. Yes, Sanika has to obey her mother at any cost.
  होय, सानिकाला कोणत्याही किंमतीत तिच्या आईची आज्ञा पाळायची आहे/  पाळावी लागते.
 9. Yes, she has to perform a Bhangra dance on stage.
  होय, तिला स्टेजवर भांगडा नृत्य सादर करायचे आहे.
 10. Yes, she has to paint her house with pink colour.
  होय, तिला गुलाबी रंगाने तिचे घर रंगवायचे आहे.
 11. Yes, Saurabh has to clean my house today.
  होय, सौरभला आज माझे घर स्वच्छ करावे लागते.
 12. Yes, she has to visit the place of my work.
  होय, तिला माझ्या कामाच्या ठिकाणी भेट द्यावी लागते.
 13. Yes, it has to feed its two offspring.
  होय, त्यास त्याच्या दोन पिलांना खाऊ घालावे लागते.
 14. Yes, a waitress has to reach the hotel by 11 am.
  होय, हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या महिलेला सकाळी 11 वाजेपर्यंत हॉटेलमध्ये पोहोचायचे आहे.
 15. Yes, she has to complete her work in the office.
  होय, तिला तिचे काम कार्यालयात पूर्ण करावे लागते.
 16. Yes, he has to discuss his work with his boss.
  होय, त्याला त्याच्या कामाची चर्चा त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्या बरोबर करावी लागते.
 17. Yes, she has to write a drama for the annual function of a college.
  होय, तिला महाविद्यालयाच्या वार्षिक कार्यक्रमासाठी नाटक लिहावे लागते.
 18. Yes, a player has to play with dedication.
  होय, खेळाडूला समर्पणाने खेळावे लागते.
 19. Yes, he has to achieve his goal.
  होय, त्याला आपले ध्येय गाठायचे आहे.
 20. Yes, she has to survive for her two kids.
  होय, तिला तिच्या दोन मुलांसाठी जगायचे आहे.
 21. Yes, a bird has to search for its food.
  होय, पक्ष्याला त्याचे अन्न शोधावे लागते.
 22. Yes, a worker has to work to earn money.
  होय, कामगाराला पैसे मिळवण्यासाठी काम करावे लागते.
 23. Yes, an actor has to perform well in the film.
  होय, अभिनेत्याला चित्रपटात उत्तम अभिनय करावा लागतो.
 24. Yes, a horse has to pull a cart.
  होय, घोड्याला गाडी ओढायची आहे.
 25. Yes, a mother has to take care of her child.
  होय, आईला आपल्या मुलाची देखभाल करावी लागते.
 26. Yes, a doctor has to treat the patients.
  होय, डॉक्टरला रूग्णांवर उपचार करावे लागतात.
 27. Yes, she has to try her best to achieve her goal.
  होय, आपले ध्येय गाठण्यासाठी तिला सर्वतोपरी प्रयत्न करावे लागतात.
 28. Yes, Sonali herself has to drive her car.
  होय, सोनालीला स्वत:लाच गाडी चालवायची आहे.
 29. Yes, a bird has to build its nest.
  होय, पक्ष्याला त्याचे घरटे बांधावे लागते.
 30. Yes, Sangeeta has to study well to score more.
  होय, अधिक गुण मिळवण्यासाठी संगीताला चांगला अभ्यास करावा लागतो.

Back        Next