Is: Affirmative Answers about the State of Being

(is)आहे: स्थितीबद्दल सकारात्मक उत्तर

प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी आपण (is) इज वापरू शकतो.

आता प्रश्नांची उत्तरे कशी द्यायची ते आपण पाहू.

आपण सकारात्मक आणि नकारात्मक वाक्यात उत्तर देऊ शकतो.

आपण संपूर्ण वाक्यात तसेच थोडक्यात उत्तर देऊ.

प्रथम आपण सकारात्मक वाक्यात उत्तरे देऊ.

सकारात्मक उत्तराची रचना

सकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • Yes, + subject (he/she/it/ any singular noun) + is + remaining words.
 • होय, + कर्ता (तो / ती / ते / अन्य एकवचन संज्ञा) + आहे + उर्वरित शब्द.

or किंवा

 • Yes + subject (he/she/it/singular noun) + is
 • होय + कर्ता (तो / ती / ते / अन्य एकवचन संज्ञा) + (इज)आहे

थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • Yes, + subject + is.
 • होय + कर्ता+ आहे
 • Yes, he is.
   
  (होय, तो आहे.)
 • Yes, she is.
   
  (होय, ती आहे.)
 • Yes, it is.
   
  (होय, ते आहे.)

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. Yes, she is a girl.  
   
  होय, ती मुलगी आहे.   .(Yes, she is.)
 2. Yes, he is a boy. 
  होय, तो एक मुलगा आहे.(Yes, he is.)
 3. Yes, Sarika is happy. 
   
  होय, सारिका आनंदी आहे. (Yes, she is.)
 4. Yes, Balu is so tired. 
   होय, बालू खूप थकले आहेत. (Yes, he is.)
 5. Yes, she is bored.   
   
  होय, ती कंटाळलेली आहे.(Yes, she is.)
 6. Yes, he is a peaceful person. 
   
  होय, तो एक शांत मनुष्य आहे.  (Yes, he is.)
 7. Yes, Sameer is present. 
   
  होय, समीर उपस्थित आहे.(Yes, he is.)
 8. Yes, she is so happy.   
  होय, ती खूप आनंदी आहे. (Yes, she is.)
 9. Yes, he is extremely sorry.   
   
  होय, त्याला अत्यंत खेद आहे.  (Yes, he is.)
 10. Yes, my brother is surprised.   
   
  होय, माझा भाऊ आश्चर्यचकित झाला आहे.(Yes, he is.)
 11. Yes, her sister is sad.   
   
  होय, तिची बहीण दुःखी आहे.  (Yes, she is.)
 12. Yes, she is thirsty.   
   
  होय, ती तहानलेली आहे.(Yes, she is.)
 13. Yes, he is frightened.   
   
  होय, तो घाबरलेला आहे. (Yes, he is.)
 14. Yes, she is eighteen years old. 
   
  होय, ती अठरा वर्षांची आहे.   (Yes, she is.)
 15. Yes, Nayana is seventeen.   
   
  होय, नैना सतरा वर्षांची आहे.(Yes, she is.)
 16. Yes, he is an older person. 
  होय, तो एक वृद्ध व्यक्ती आहे.(Yes, he is.)
 17. Yes, the teacher is angry. 
  होय, शिक्षक रागावलेले आहेत.(Yes, she/he is.)
 18. Yes, he is mischievous. 
   
  होय,तो खोडकर आहे.(Yes, he is.)
 19. Yes, his father is a tragic person. 
   
  होय, त्याचे वडील त्रासदायक व्यक्ती आहेत. (Yes, he is.)
 20. Yes, her mother is superstitious. 
   
  होय, तिची आई अंधश्रद्धाळू आहे.  (Yes, she is.)
 21. Yes, she is innocent. 
   
  होय, ती निर्दोष आहे.(Yes, she is.)
 22. Yes, Saumya is helpful. 
   
  होय, सौम्या मदतशील आहे.(Yes, she is.)
 23. Yes, he is active. 
   
  होय, तो सक्रिय आहे.   (Yes, he is.)
 24. Yes, she is helpful. 
  होय, ती खूप मदतशील आहे.(Yes, she is.)
 25. Yes, Anand is talented. 
   
  होय, आनंद प्रतिभावान आहे.(Yes, he is.)
 26. Yes, he is handsome. 
   
  होय, तो देखणा आहे(Yes, he is.)
 27. Yes, she is adamant. 
   
  होय, ती हट्टी आहे.(Yes, she is.)
 28. Yes, the motorman is very cautious. 
  होय, आगगाडीचा चालक खूप सावध आहे. (Yes, he is.)
 29. Yes, he is a comic person. 
   
  होय, तो एक विनोदी व्यक्ती आहे. (Yes, he is.)
 30. Yes, Sameer is a loyal person. 
   
  होय, समीर निष्ठावंत व्यक्ती आहे. (Yes, he is.)

BACK                             NEXT